Auteursarchief: webdesign

Raadsvergadering 18 april

Tijdens de raadsvergadering van 18 april hebben wij gebruik gemaakt van ons inspreekrecht om de gemeenteraad nogmaals aan te sporen naar een oplossing te kijken voor het parkeerprobleem in ons dorp met betrekking tot de toeristen stroom.

Brief RCE-ICOMOS rapport

In diverse kranten heeft u kunnen lezen dat de SWEK een brief heeft ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afgekort de RCE.

Vorig jaar heeft de RCE een Heritage Impact Assessment (HIA) voor Werelderfgoed Kinderdijk laten opstellen. Deze HIA is tot stand gekomen in samenwerking met en door inbreng van de Gemeente Molenwaard en Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de SWEK en de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard.

Van deze HIA is een State of Conservation Report (SoC) opgesteld dat eind augustus naar het UNESCO Werelderfgoedcentrum is verzonden. ICOMOS  (een internationale, onafhankelijke non-gouvernementele organisatie en tevens een adviesorgaan voor het Werelderfgoed Comité.) heeft in opdracht van UNESCO het  SoC-rapport en de HIA beoordeeld.

De brief van de RCE geeft een toelichting op de aanbevelingen en opmerkingen van dit zogenaamde ICOMOS rapport.

Gezien de berichten in de krant nogal tegenstrijdig zijn en de brief van de RCE blijkbaar op meerdere manieren uitgelegd kan worden, publiceren wij hier het oorspronkelijke ICOMOS rapport zodat u zelf kennis kan nemen van de inhoud van dit rapport.

 

 

 

Informatieavond fracties Molenwaard

Op 25 januari heeft de vereniging een informatieavond georganiseerd voor de fracties van Molenwaard.
Op verzoek van enkele fracties hebben wij deze avond onze zienswijze ten aanzien van het nieuwe bestemmingsplan toegelicht.
Deze avond waren er 1 of 2 afgevaardigden van elke fractie aanwezig.
Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheten, gaf ons bestuurslid Wim Verloop een mooie powerpoint presentatie ter verduidelijking van onze bezwaren.
De uitkomst van deze avond was dat er op 30 januari tijdens de raadsvergadering namens alle fracties een motie is ingediend en aangenomen om de coördinatie tussen gemeente, SWEK en belangenvereniging te gaan regelen door middel van een procesmanager.

Tijdens een informatieavond georganiseerd door de gemeente Alblasserdam op 1 februari  in hotel Kinderdijk werd deze motie ook breed gedragen.

Zienswijze bestemmingsplan

Vandaag 23 -1-2017 hebben wij als vereniging een zienswijze tegen het nieuwe bestemmingsplan Wereld Erfgoed Kinderdijk – Elshout ingediend. Deze zienswijze is tot stand gekomen met medewerking van een aantal van onze leden waarvoor hartelijk dank.

Het nieuwe plan bevat teveel vrijheden om het behoud van het gebied in de toekomst te garanderen, ook is er wat parkeren betreft geen ruimte binnen het plan om bij het mislukken van het opgestelde Visitorsmanagement een alternatief te kunnen bieden.

Hier vind u het nieuwe bestemmingsplan.

Landelijke pers duikt op bericht bouw educatieschuur

Op woensdag 30 november kregen we alle aandacht van de landelijke pers, aanleiding was een foto op de voorpagina van het AD met als tekst Kinderdijk is woest.

Zoals bij velen bekend is werkt onze vereniging het liefst op de achtergrond en zullen wij in uiterste nood naar de pers stappen. Natuurlijk waren we op de hoogte van het feit dat er een artikeltje in de regionale AD uitgave zou worden gepubliceerd naar aanleiding van onze beroepsprocedure aangaande de bouw van een educatieschuur in het Wereld Erfgoed gebied. Maar met een publicatie op de voorpagina van de landelijke editie hadden wij geen rekening gehouden.

Al in de vroege morgen werd onze voorzitter gebeld door het radio 1 journaal om zijn verhaal te vertellen in de live uitzending van 8:00 uur. Vanaf dat moment stond de telefoon niet meer stil alle omroepen en kranten van Nederland wilde ons verhaal incl. interviews en TV beelden. Zo kwamen o.a het Jeugdjournaal, Hart van Nederland, Pownews en Hollandse zaken met een filmploeg naar Kinderdijk.

Wat een impact dat dit heeft gehad is met geen pen te beschrijven, de dagen na alle pers aandacht bleef de telefoon maar gaan. mensen uit heel Nederland belden spontaan op om ons hun steun te betuigen. En zelfs nu vandaag op 12 januari 2017 nog steeds mensen aan de telefoon met goedbedoelde adviezen.

Maar alle adviezen ten spijt is het laatste woord aan de rechter en wachten we geduldig tot er een uitspraak komt.

Presentatie Veilig Verkeer Nederland

Op 10 november heeft VVN een presentatie gegeven omtrent het verkeerskundig onderzoek van de Molenstraat rondom de entree zone van het Wereld Erfgoed Kinderdijk.

Hierbij waren enkele raadsleden en ambtenaren van de gemeente Molenwaard alsook een vertegenwoordiger van het bureau Defacto aanwezig.
Dit bureau gaat in opdracht van de gemeente  Molenwaard de reconstructie van de Molenstraat in kaart brengen.

De resultaten van het VVN rapport kunt u lezen in het rapport wat op deze pagina is te downloaden.

 

Bezwaar bouw educatieschuur

image2Onlangs werd in het Kontakt bekend gemaakt dat B&W  voornemens waren een vergunning te verlenen aan de SWEK om bij Overwaard 7 een zogenaamde educatieschuur te gaan bouwen.
Naast dat in het huidige bestemmingsplan er diverse restricties bestaan ten opzichte van bouwwerken in het gebied, was ook de hinder die hierdoor voor de molenaars ontstaat, voor ons aanleiding om de vergunning eens nader te bekijken.
Tot onze verbazing bleek het over een bouwwerk van 17 meter lang en +/- 6 meter hoog te gaan
Volgens het nu geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om hoger dan 3 meter te bouwen in de nabijheid van een molen, maar hoe is het dan toch mogelijk om hiervoor een vergunning af te geven.
Om voor deze bouw een vergunning af te geven is gebruik gemaakt van een zogenaamde ontwerpbeschikking in deze beschikking word vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan ‘Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout’ een vergunning aangevraagd. Het nieuwe bestemmingsplan is gemaakt door de SWEK en voorzien van diverse escapes om bouwwerken boven de 3 meter mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is nog in de voorontwerpfase en nog niet goedgekeurd.

De vereniging heeft hierop besloten om een zienswijze tegen dit bouwplan in te dienen.
De gemeente Molenwaard heeft onze zienswijze ontvankelijk verklaard maar zag geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen.
We hebben als antwoord op de afwijzing nog schriftelijk bezwaar gemaakt en onze burgemeester om bemiddeling gevraagd. Helaas hebben wij op deze brief geen antwoord mogen ontvangen.

Zoals u in de documenten kan lezen beroept men zich op het feit dat er altijd al bebouwing op deze plek aanwezig was. Zoals op de foto´s is te zien betrof het hier een schuurtje van +/- 2 meter hoogte wat niet in verhouding staat met een bouwwerk van +/- 6 meter.

Omdat tegen deze vergunning alleen nog maar bezwaar gemaakt kan worden via de rechtbank hebben wij inmiddels een beroepsprocedure bij de rechtbank gestart om deze vergunning van tafel te krijgen.

Wordt vervolgd.

 

Brief aan burgemeester van Alblasserdam

Op 13 oktober heeft de belangenvereniging een brief gestuurd naar burgemeester Paans van Alblasserdam, betreffende de gevaarlijke situatie t.h.v. het Mercon/Kloos terrein.

Door een betonnen afzetting te plaatsen is de rijbaan te smal voor het zware verkeer en is het fietspad erg gevaarlijk door de verraderlijke bocht en de veel te smalle doorgang.
Deze situatie duurt nu al enkele jaren en dient eindelijk eens aangepakt te worden.

Enige jaren geleden hebben wij gesproken met de eigenaar van het Mercon terrein om een oplossing te creëren door middel van een doorgang te maken in de muur van de loods en zo de fietsers een veilige doorgang te bieden.
De eigenaar stond hier niet afwijzend tegenover en wilde hier best met de gemeente Alblasserdam over spreken.
Helaas heeft de betreffende ambtenaar van de gemeente Alblasserdam hier niets mee gedaan en zijn er de laatste jaren al hel wat valpartijen geweest.

We hebben de burgemeester verzocht hier nader op in te gaan.
Inmiddels is bekend dat tijdens de raadsvergadering van 25 oktober de burgemeester hier vragen over zal stellen aan de betreffende ambtenaar.

 

Lunchbespreking college Molenwaard

Op 11 oktober was onze vereniging uitgenodigd voor een lunchbespreking in de Klok met het college van Molenwaard.
Deze uitnodiging was het gevolg van een gesprek met burgemeester van den Borg wat enkele weken eerder had plaatsgevonden, en waar hij te kennen had gegeven de lopende zaken eens samen met het college en onze bestuursleden te bespreken.
De belangenvereniging was met 5 bestuursleden aanwezig.

1. Stand van zaken “10 puntenplan”/aandachtspunten BVLK
a. Herinrichting Molenstraat
b. Handhaving
c. Lokaal fonds recreatie, cultureel erfgoed en leefbaarheid

2. Grenzen aan, en voorwaarden voor de ontwikkeling van het Molengebied
a. Bestemmingsplan/anterieure overeenkomst entreezone
b. Uitvoering maatregelen visitormanagement in relatie tot opening bezoekerscentrum
c. Plannen waterschap met Smitgemaal
d. Terrein De Joode

3. Voldoet huidige Communicatie/overlegstructuur ?

Helaas was de ingeplande tijd te kort om alle punten te bespreken, deze zullen in een volgende overleg worden opgepakt.

 

Werkzaamheden Veerdam

Op 19 september is men dan eindelijk begonnen met de reconstructie van de Veerdam, d.w.z. met de aanleg van twee parkeerkoffers aan de zijde van IHC.

Sinds de definitieve plannen bekend waren zijn er diverse bezwaren ingediend die de aanvang met bijna twee jaar hebben vertraagd. De ingezonden bezwaren zijn allen weerlegd en de bezwaarmakers hebben hun bezwaren ingetrokken.

Momenteel is men begonnen om de speciaal voor dit project vervaardigde duikers aan te brengen in de sloot onder aan het talud.

naar-de-tekening-definitieve-versie-ontwerp-februari-2015