Belangenvereniging

Geschiedenis Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk
Eind 1989 besloten de heren 't Hoen, de Bie en den Boer om een commissie
in het leven te roepen die de belangen van Kinderdijk zou moeten gaan
behartigen.
De voornaamste zaken die speelden waren de dijkverzwaring en het toerisme.
De belangen van de bewoners leken van ondergeschikt belang.
De commissie werd al gauw uitgebreid tot 11 leden. Het eerste was het houden
van een enquete onder de bewoners waarin zij kenbaar konden maken wat
zij belangrijk vonden. Ook het oprichten van een belangenvereniging kwam
hierin aan de orde.
Het gevolg hiervan was dat er op 8 mei 1990 de vereniging werd opgericht.
De oprichtingsvergadering werd bezocht door 83 personen. Na verloop van tijd
waren er 218 leden.
Het eerste bestuur bestond uit 11 leden met als voorzitter de heer 't Hoen.
In de eerste jaren van het bestaan van de vereniging kwamen de volgende
zaken aan de orde:
de dijkverzwaring- dijkverlegging, toerisme, verkeersveiligheid, afbraak van
woningen en eventuele nieuwbouw en het verdwijnen van het postkantoor,
invulling van de strook voor de Lekkadewoningen na de dijverzwaring en de
eventuele verkoop van de gronden in de Schanspolder.
Op 24 maart 1993 werd er in Dordrecht een symposium gehouden met als
onderwerp toerisme en recreatie in de regio.
Bestuurslid de heer Rijsdijk voerde hier het woord. Hij betoogde dat de toestand
van het molentoerisme in Kinderdijk een schoolvoorbeeld was van het het niet
moet.
In juni van dit jaar 1993 brachten de bestuursleden een bezoek aan de Expo
Kinderdijk op uitnodiging van mevrouw Mulder die daar directeur was.
In september 1993 was er een conflict tussen de molenbewoners en het
Hoogheemraadschap over het mogen berijden van de Blokweerse Kade. Dit
werd niet toegestaan.
Ook was er een kwestie over de afvalstoffenheffing door de gemeente.
Hierdoor geprikkeld weigerden de bewoners mee te doen met de
molenverlichting. Door bemiddeling van de voorzitter de heer 't Hoen werd de
Nederwaard verlicht maar de Overwaard niet.Rond 1994 werd er gestart met de dijkverzwaring.
Verschillende bestuursleden hebben regelmatig overleg gevoerd met het
Hoogheemraadschap in Gorinchem.
Ook werd er aandacht gevraagd voor het opknappen van het gedeelte van de
Molenstraat wat niet voor de verzwaring in aanmerking zou komen, namelijk het
gedeelte vanaf de sluizen tot de Veerdam.
Omdat het voortbestaan van de Elshoutschool op het speeltuinterrein op losse
schroeven stond in het jaar 1994, stelde het bestuur zich op het standpunt dat
sluiting hiervan voor de belangenvereniging onacceptabel was.
Omdat het oude Overwaardgemaal (Wisboomgemaal) in 1995 vervangen zou
gaan worden ondersteunde het bestuur de pogingen om het gemaal te gaan
behouden.
Op 15 februari 1994 werd er een bijeenkomst gehouden in het Waardhuis over
het behoud van het gemaal. Er werd een werkgroep opgericht die zich zou gaan
buigen over het verdere gebruik van het gemaal.
In 1995 maakte het bestuur een begin met het plegen van overleg met de fracties
in de Lekkerlandse gemeenteraad.
Op 26 oktober 1995 werd een eerste steen gelegd door de burgemeester de heer
de Jonge en de voorzitter de heer 't Hoen van de Belangenvereniging voor het
nieuwe woningcomplex aan de Molenstraat “het Elshof” genoemd.
Dit complex werd gebouwd in opdracht van de Woningbouwvereniging Nieuw-
Lekkerland.
In oktober 1997 ondersteunde het bestuur het protest van de bewoners van de
Veerdam over de verkeersproblemen op de Veerdam.
In het jaar 1998 kwam er een eind aan het bestaan van de Elshoutschool.
Ondanks de goede bedoelingen van de gemeente en andere instanties was er
geen ontkomen aan. Er waren te weinig leerlingen. Omd e kinderen op een
veilige manier over de Schoordijk naar school te laten gaan werd er door de
Belangenvereniging schoolvervoer opgezet. Er werd gereden met twee busjes
die door de ouders bestuurd werden. Het vervoer werd mede gefinancierd door
een subsidie voor leefbaarheid van Kinderdijk van de gemeente Nieuw-
Lekkerland.In 1998 werd er onder de bewoners een enquête gehouden over de aanleg van
een fietspad naar Nieuw-Lekkerland. Dit idee werd door de bewoners gesteund.
Het pakket ingevulde formulieren werd door de secretaris, voor de
raadsvergadering gehouden op 11 februari 1999, aan de burgemeester
overhandigd.
Het plan voor de aanleg van het fietspad zou aan de provincie Zuid-Holland
worden overhandigd.
In 2002 moest het bestuur constateren dat het schoolvervoer een stille dood leek
te sterven.
De ouders waren inmiddels begonnen hun kroost met eigen vervoer naar school
te brengen. De veiligheid van het busje dat voor het schoolvervoer gebruikt
werd was niet meer wat het geweest was.
Er werd in dit jaar 2002 overleg gevoerd met de facties van Vvd, PVDA en SGP
in de Lekkerlandse raad.
In 2002 en 2003 werden er 3 bijeenkomsten gehouden onder de titel “Groot
Overlast Overleg”.
Deze bijeenkomsten werden voorgezeten door de voorzitter van de
Belangenvereniging mevrouw Noorlander.
De voornaamste overlast werd ondervonden van de discotheek.
Naast verschillende bewoners waren ook aanwezig de burgemeester en een
wethouder.
Ook in dit jaar 2003 werd het idee gelanceerd om de hoofdingang van het terrein
van de v.v. De Zwerver te gaan verplaatsen naar de Veerdam.
Op 31 maart 2004 werd de afronding van de herinrichting van de Schanspolder
gevierd.
Er werd door de wethouder de heer Hoogendoorn en de voorzitter van de
vereniging mevrouw Noorlander een informatiebord onthult op het dijklichaam
van het voormalige balkengat.
In de herfst van 2005 werd de nieuwe ingang van het terrein van de v.v. De
Zwerver gerealiseerd, echter men bleef de oude ingang aan de Schansweg nog
steeds gebruiken. Daarom heeft het bestuur van de Belangenvereniging overleg
gevoerd met het bestuur van de voetbalvereniging om het gebruik van de oude
ingang tot een minimum te gaan beperken.
In 2007 stelde men vast dat het voortbestaan van een speeltuin in Kinderdijk ook
tot de leefbaarheid behoort. Met de nieuwe wetgeving moest de speeltuin ook
een rechtspersoon worden.Daarom werd er voorgesteld om de speeltuinactiviteiten bij de
Belangenvereniging onder te brengen.
De inzameling van gelden voor de renovatie van de speeltuin werd in
samenwerking uitgevoerd met de Belangenvereniging.
In juni 2007 werd de klankbordgroep van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
in werking gesteld.
Naast de horeca ondernemers was ook de Belangenvereniging in de
klankbordgroep vertegenwoordigd.
In dit jaar 2007 werd er regelmatig overleg gevoerd over de verkeerproblematiek
op de Veerdam.
In het jaar 2008 werd er in opdracht van de gemeente een onderzoek verricht
naar het functioneren van het wijkoverleg in de gemeente Nieuw-Lekkerland.
De gemeente werd verdeeld in 3 delen., nl. wijk Dorp, wijk Middelweg en wijk
Kinderdijk.
Het was gebleken dat het wijkoverleg in de wijken Dorp en Middelweg nog in
de kinderschoenen stond.
In Kinderdijk echter bestond het wijkoverleg al jaren met de
Belangenvereniging. Het overleg met de Belangenvereniging kreeg het cijfer 8.
In het jaar 2009 werden er voorbereidingen getroffen om te komen tot een
Dorpsplan voor Kinderdijk. Deze voorbereidingen werden begeleid door een
externe deskundige, de heer Schouten.
Bewoners werden opgeroepen om in twee werkgroepen zitten te gaan nemen.
Er werden onder het voorzitterschap van de heer Appeldoorn zes werkgroep
vergaderingen gehouden.
In de jaarvergadering van 4 maart 2009 werd de samenvoeging van de
speeltuinactiviteiten onder de Belangenvereniging door de leden goedgekeurd.
Op 17 maart 2010 werd het huishoudelijk reglement van het speeltuincomité
Het Balkengat ondertekend.
In 2010 werd er een begin gemaakt met de werkzaamheden van het fietspad.
Het initiatief voor de aanleg van het fietspad wed reeds in 1999 genomen door
de Belangenvereniging.
In april 2010 is er overleg geweest met het kerkbestuur, over het voor meerdere
doeleinden gebruiken van het kerkgebouw, met name de ruimte onder de
kerkzaal “Het Elzenhonk”.
In 2010 trad voorzitter Jacco Appeldoorn af en werd Jan Koesveld de nieuwe voorzitter.
Helaas moest de heer Koesveld wegen zijn gezondheid de functie in 2011 reed neerleggen en heeft de heer Velthuizen als interim voorzitter zijn functie overgenomen. Gezien er onder de leden geen animo is om als voorzitter aan te treden is de heer Velthuizen in 2012 officieel in functie getreden als voorzitter.