Categoriearchief: Geen categorie

Evaluatie parkeervergunning

Onlangs is er een evaluatie geweest van het parkeervergunning stelsel. Van de 25 genodigden (klankbordgroep parkeervergunning, 2 jaar geleden) uit het dorp waren er slechts 2 aanwezig. Mogen wij hier uit concluderen dat het stelsel zoals het nu is naar alle tevredenheid is? Dus 7 dagen in de week van 10 tot 18 uur. En dan vanaf half maart tot eind oktober.

De volgende punten zijn besproken:

Moet de vergunning voor het hele jaar gelden?

Moeten de tijden worden veranderd?

Er is uitgebreid gesproken over de tekst op het matrixbord. Wij wensen een duidelijke verwijzing naar parkeren op het IHC terrein. Op deze avond werd alleen geëvalueerd er werden geen concrete afspraken gemaakt.

 

De nieuwe vergunningen worden in februari automatisch verstrekt door de gemeente. Hiervoor hoeven de bewoners geen actie te ondernemen.

Kinderdijkdag zaterdag 21 mei 2022

Over 2 dagen is het zover……Kinderdijkdag 2022.

Nog even een paar puntjes vanuit de organisatie.

Wanneer je mee doet met de speurtocht kan het handig zijn om op de fiets te komen. Dit omdat de speurtocht door het hele dorp gaat en het dan best een stuk lopen is.

En dan ook nog twee puntjes over de avond. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de bbq krijgen een polsbandje en 2 consumptie munten per persoon. Wanneer je meer wil drinken kan dat, maar dat is dan tegen betaling. Bier/wijn kosten 1,00 euro en fris 0,50 cent. Hou hier dus rekening mee als je naar de speeltuin komt.

Er zijn in de speeltuin aardig wat tafels en stoelen, maar niet genoeg voor iedereen. Dus neem heel graag, als je hebt, een campingtafel en wat stoelen mee.

Wij hebben er heel veel zin in.

Tot zaterdag

10:00 in de klok is de opening en dan om 21:00 is de dag weer echt voorbij.

Notulen ledenvergadering 8 september 2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 8 september 2021 in Partycentrum De Klok

Er zijn 27 leden aanwezig.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Özdere.

De voorzitter is verheugd om na anderhalf jaar weer op deze wijze weer te kunnen vergaderen. Eerst zal de agenda van de ledenvergadering worden afgewerkt om na de pauze over te gaan tot het behandelen van de Dorpsagenda voor Kinderdijk.

Goedkeuring notulen

De notulen van de op 6 maart 2019 gehouden ledenvergadering worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestaande uit de heren ‘t Hoen en De Lange hebben de boeken over de jaren 2019 en 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.

Verkiezing kascontrole commissie

De nieuwe kascontrole commissie zal bestaan uit de heren De Lange en Wijnand Stam.

Terugblik over afgelopen periode

De voorzitter geeft een terugblik over de zaken die zich in de jaren 2019 en 2020 en de eerste helft van 2021 hebben voorgedaan.

Binnen het bestuur werd er gewerkt met Commissies.

Er zijn de volgende commissies:

  • Commissie Verkeer.
  • Commissie Leefbaarheid.
  • Commissie Communicatie en PR.
  • Commissie Molengebied.

Het bestuur heeft in de afgelopen periode verschillend malen digitaal vergaderd.
Ondanks de corona periode zijn sommige zaken gewoon doorgegaan.

Verkeer

De snelheid van het doorgaande verkeer op de Molenstraat en de Veerdam zijn nog steeds te hoog. Hierover is er regelmatig overleg met de gemeente Molenlanden.
Een echte verbetering van de verkeersituatie zou kunnen gaan plaatsvinden na de herinrichting van de Molenstraat.
Er wordt overlast ondervonden van het vrachtwagen verkeer en landbouwvoertuigen. De gemeente heeft hierover al stappen ondernomen met het benaderen van de transport ondernemingen met het verzoek om een andere route te gaan gebruiken en de Molenstraat te mijden. Dat bleek niet altijd mogelijk te zijn.
Betreffende de overlast op de Veerdam moet er worden opgemerkt dat er geen maximale asdruk beperking geldt voor het rijden op de Veerdam. De asdruk beperking die al bestond geldt voor de belasting van het pontdek.
Vergunning parkeren:
Er is onlangs een evaluatie gehouden over het vergunning parkeren.
Deze zomer gaf geen duidelijk beeld over het functioneren van het vergunningen systeem. Door het wegblijven van het massatoerisme is het systeem niet voldoende getest. In oktober zal er weer een bijeenkomst betreffende het vergunning parkeren worden gehouden.
Handhaving:
Men moet wederom constateren dat de handhaving van het parkeerbeleid nog flink onder de maat is. Voor de handhaving is er inmiddels meer budget aanwezig, maar dat heeft niet geleid tot de inzet van meer BOA functionarissen. In Alblasserdam wordt er helemaal niet gehandhaafd. Door een lid wordt er opgemerkt, dat er vier BOA,s gezamenlijk op pad gaan, kan dat niet anders en gesplitst worden.
De v.v. De Zwerver heeft voor de kantine aan de Schansweg parkeerplaatsen ingericht.
Deze zijn gelegen op eigen terrein en zouden gebruikt gaan worden voor bevoorrading.
Een lid merkt op dat de voetbalvereniging de sloten weer vervangen heeft er zijn nu 10 sleutels in omloop.

Leefbaarheid

De vereniging had voor de viering van het 30 jarig bestaan een programma opgesteld, echter door de corona maatregelen kon het niet doorgaan.
In het volgende jaar 2022 is het de bedoeling dat het programma alsnog uitgevoerd zal gaan worden.
Er is ook nagegaan of er onder de oudere bewoners van Kinderdijk in de corona perioden sprake was van vereenzaming, dit bleek niet aan de orde te zijn.
Ook is er een attentie bij de bewoners in de bus gedaan, dit in samenwerking met de werkgroep Kinderdijk Ons Dorp.

Molengebied

De ontwikkelingen die te maken hebben met het molengebied gaan razend snel. Nieuwe plannen lijken er te worden doorgejast. Betreffende de plannen voor de toekomst van het molengebied heeft men contact gezocht met de plaatselijke politiek in de gemeente Molenlanden. De vereniging moet scherp gaan opletten om niet voor volkomen feiten te komen staan. Men streeft nog steeds naar het inrichten van meerdere bezoekersmolens. Dit zou niet de bedoeling moeten zijn.
Op aandringen van de vereniging is er in de gemeenteraad van Molenlanden een amendement aangenomen, om de bewonersparticipatie van de bewoners te vergroten. In 2019 is men begonnen om tot een ontwerp te komen van een gebiedsperspectief. De SWEK had voorgesteld om vanwege het handhaven van de corona maatregelen de middelkade te gaan afsluiten. Het Waterschap Rivierenland stak daar een stokje voor.
Er is een stedenbouwkundig plan voor de entree zone van het molengebied in de maak. Maar als dat zou moeten gaan leiden tot de uitkoop van plaatselijke ondernemingen kan men daar niet in meegaan, vanwege het behoud van deze plaatselijke ondernemers voor Kinderdijk.
Het lijkt er op dat het aantreden van een nieuwe directeur van de SWEK geen verschil zal gaan maken in het beleid van de stichting.
Een lid merkt ironisch op dat men in de toekomst met heimwee zal terugdenken aan de periode van de heer Van der Vlist als directeur van de SWEK.
Ook wordt er opgemerkt dat enige tijd geleden twee elzenbomen zijn gekapt bij de ingang van het molengebied vanwege het ziek zijn van deze bomen. Men twijfelt aan het nut en noodzaak hiervan.

Bestuursverkiezing

Alle bestuursleden hebben aangegeven te willen doorgaan tot de volgende Algemene Ledenvergadering in maart 2022, de vergadering gaat hiermee akkoord.

Rondvraag

Over de handhavers wordt er opgemerkt dat zij de auto niet uitkomen en het controleren geheel op de achtergrond raakt.

Doordat de bezoekers van het molengebied in Alblasserdam worden opgevangen komt de aanloop in Cafe De Klok in gevaar.

Het parkeren op het IHC terrein blijft mogelijk in de weekenden, maar op werkdagen is er nog voldoende parkeergelegenheid.

Men blijft de handhaving van het parkeren een aanfluiting vinden.

Het lijkt er op dat de gemeente haar belangstelling voor het vergunning parkeren geheel aan het verliezen is

Men vreest dat als het massatoerisme in de naaste toekomst wel mogelijk is de situatie weer uit de hand zal lopen.

De gemeente Alblasserdam lijkt het monopolie over het parkeren te willen hebben.

Na deze rondvraag sluit de voorzitter dit deel van de vergadering.

Na de pauze volgt de behandeling van de Dorpsagenda voor Kinderdijk, dit gebeurt onder leiding van mevrouw Laura van der Graaf.

Vergadering Leefbaarheid Kinderdijk 9 nov 2021 kort verslag 

Vergadering Leefbaarheid Kinderdijk 9 nov 2021 kort verslag 

Alle bestuurleden zijn aanwezig. 

Voorafgaand aan de vergadering deelt voorzitter Fatih Özdere mee dat hij momenteel voor werk veel in Groningen verblijft en dat het soms dus lastig zal zijn een vergadering bij te wonen. We besluiten in overleg de vergadering om die reden voorlopig naar de maandag te verzetten en om 18.30 uur te starten. 

De heer Van den Bergen (financiën) vertelt dat de gemeente de huidige budgetten af gaat bouwen en de de restbudgetten voor een bepaalde datum opgebruikt moeten zijn, anders vervallen ze. We hebben het de jubileumdag nog in het verschiet, dus daarvoor kunnen we een beroep doen op de restbudgetten. 

Dorpsagenda: Het conceptplan is gereed en wordt eerdaags met het bestuur gedeeld. Het is hoogst actueel want er staat in dat bakker Stam behouden moet blijven voor de Kinderdijk, maar juist heeft de bakker aangegeven door omstandigheden te willen stoppen. We bespreken de (on) mogelijkheden voor een andere bakker in het dorp. We bedenken een stappenplan. Ook wordt er door de dames nagedacht over een passende afscheidsactie voor Stam. 

Het bestuur hoort ook, dat de twee artsen, die het werk van dokter Van Wijngaarden overgenomen hebben, op zoek zijn naar een andere locatie. Ook dit punt wordt door een bestuurslid opgepakt. 

Commissie Verkeer: Mevrouw Stam is aanwezig geweest bij het Visitors Management op 20 oktober en heeft daar een kort verslag van gemaakt. 

De belangrijkste punten van het overleg.

De shuttle was goed geslaagd, verkeer was afgenomen. Grootste dilemma is een boete uitschrijven, dit is niet toerist vriendelijk. Totaal 125 boetes uitgeschreven. De Boa’s worden ingezet na melding van de parkeerwachten dat het druk is. Het aantal Boa’s van 3 of 4 heeft te maken dat er iemand wordt ingewerkt. Erger punt is parkeren stop&go.

Bezoekersaantal van 60.000 niet gehaald.

Het overleg was meer gericht op vooruitblikken.

Overname van Windkracht 4 en Buena Vista per 15 november vast.

Herinrichting Molenstraat volgend jaar. Dit is het traject vanaf Veerdam tot entree zone.

1 November nieuwe aanbesteding van de waterbus.

Voor parkeren Alblasserdam worden er 3 opties onderzocht : haven, Nedstaal of onder de brug. Deze laatste heeft het minste kans.

Huidige transferium wordt volgend jaar beheerd door Ilse v.d. Plas. Zij gaat daar ook haar fietsverhuur onder brengen. Haar boot over de Alblas wordt dan ook gerealiseerd.

Er is nog steeds een overleg met Q-Buzz.

Bus parkeerplaats ook volgend jaar nog niet volledig te gebruiken. Reden is dat natuurwacht bezwaar heeft gemaakt. De bus parkeerplaats bij de Fa. de Lange is vanwege de kosten gestopt.

De bewegwijzering naar Haven-Zuid moet beter op de matrixborden vermeld worden.

Het parkeerterrein moet iets aantrekkelijker gemaakt worden, b.v. met een toiletgebouw.

Bewegwijzering naar kamper parkeerplaats duidelijker aangeven.

Streven is bij molens alleen invalidenparkeerplaats en mensen met kleine kinderen.

Er wordt gekeken naar compensatie voor de ondernemers

Commissie leefbaarheid  De bijeenkomst is uitgesteld tot volgende week 

Commissie molengebied 23 oktober hadden vertegenwoordigers van De BLK, de molenbewoners en het  SWEK een gesprek met elkaar. De heren Klapwijk en Verloop waren erg te spreken over de nieuwe SWEK directeur en de sfeer van het gesprek. In dit gesprek kwam naar voren dat de woningen achter Windkracht 4 zouden kunnen blijven staan. Onderwerpen als groepshoreca, dorpsvoorzieningen, het De Joode terrein, wat eigenlijk de benaming Potterrein zou moeten hebben, het openbaar  vervoer en de verhouding toeristen/dorp kwamen aan de orde. Ondanks de optimistische toon, was de voorzitter niet zonder zorgen, die overigens vooral bij de gemeente lagen. Hij vond het van die zijde wel heel stil de laatste tijd. Het is de bedoeling dat de dorpsagenda zo snel mogelijk naar de gemeente gaat, als gespreksonderwerp. 

Commissie communicatie en PR Is niet bij elkaar geweest. Er staat een afspraak voor volgende week 

Rondvraag/opmerkingen: De bomen langs de Beatrixweg geven heel veel klevend materiaal, gevormd door luizen, af. De bewoners klagen erover, dat hun auto er helemaal onder zitten. Er is contact opgenomen met de gemeente over dit probleem. 

Vanuit de gemeente is gevraagd of er behoefte is aan een samenkomplek voor jongeren van 12 tot ca. 15 jaar. We concluderen dat er niet veel Kinderdijkse jongeren zijn binnen deze leeftijd en dat er dus geen behoefte aan (b)lijkt te zijn. 

De heer Van Driel vraagt of er al uitsluitsel is of er huisvuil naar Hendrik Ido Ambacht mag, omdat Groot-Ammers wel ver is voor Kinderdijkers. Uit de reactie blijkt dat we daar niets mogen brengen. Wel komt er een klein depot in Nieuw-Lekkerland voor huisvuil. 

De heer Van Driel meldt, dat er geklaagd wordt in zijn omgeving over de lage waterstand en verlanding van de boezem. De voorzitter gaat hierover contact opnemen met de voorzitter van de vereniging Natuurgenot. 

De volgende vergadering is op 17 januari om 18.30 uur in De Klok.

Verkorte versie vergaderverslag 19 januari 2021

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 19 januari 2021 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Wederom een online vergadering. Iedereen is aanwezig, de dames Stam en Prins en Cees van den Heuvel zitten bij elkaar en zijn dus niet “in beeld”, maar wel hoorbaar.

Commissie verkeer

Er is een gesprek geweest met de heer Spaans, waarbij het antwoord op eerdere vragen vooral was “Er wordt aan gewerkt”. Hoe eraan gewerkt en teruggekoppeld werd, kwam niet uit het gesprek. Wim Verloop doet de suggestie om het gesprek met Ben Roos aan te gaan, want hij is voor antwoord op veel vragen de juiste persoon. Cor van Driel vertelt dat Roos moeilijk bereikbaar is, want hij reageert niet op zijn mails met vragen. Men gaat proberen toch contact te leggen. Fatih gaat in gesprek met de heer Spaans om toch meer helderheid te krijgen.

Op 27 februari is er een vervolgoverleg over de entree zone. Over de door De Klok gevraagde blauwe zone voor het partycentrum is nog geen duidelijkheid.

De verdere discussie gaat over de parkeergelden bij het SWEK. Wim Verloop vertelt dat er eigenlijk geen wettelijke basis is voor de inning, omdat het terrein van het Waterschap is. Nu wordt er soms geld geïnd en soms niet. Dat komt vreemd over.

Commissie Leefbaarheid

Het kerstpresentje, dat langs de deur gebracht is, leverde leuke reacties op en werd merkbaar gewaardeerd. Volgend jaar komt er nog een lichtjeskerstboom bij.

Cor van Driel heeft nog geen reactie gehad van Ben Roos op de vraag, wanneer de wijkschouw plaats zal vinden. Hij gaat dit nogmaals vragen.

We bespreken dat het nog steeds niet duidelijk is waar de scheidslijn tussen de Belangenvereniging en Kinderdijk ons Dorp ligt. Daarover komt een gesprek met meerdere mensen.

Wim Verloop vertelt dat er a.s. vrijdagmiddag sporten is in de speeltuin voor alle basisschoolkinderen. Dit wordt georganiseerd door GiGa Molenlanden. Dit bericht komt ook op facebook.

Commissie communicatie en PR

Hier valt niets te melden, doordat er door Corona weinig/geen uitwisseling is.

Ook over de speeltuin valt niets nieuws te melden.

Commissie Molengebied

Er is een informeel gesprek geweest met o.a. enkele bestuursleden, Cees vd Vlist en de wethouders van de gemeente Molenlanden en Alblasserdam. Van dit gesprek is geen verslag gemaakt. Gespreksonderwerpen waren o.a. de evt afsluiting van het gebied. Zou dit werkelijkheid worden, dan zou het toch lang gaan duren, want dan zou het Waterschap de wegen over gaan dragen aan de gemeenten, die dan een besluit moeten nemen. Ook het “virtuele hek” kwam ter sprake, dat moet voorkomen dat toeristen zomaar naar het molengebied doorrijden. Duidelijk is, dat dit nog niet goed geregeld is en daar op ingezet moet worden. Daar ligt eigenlijk nog de vraag voor: Wat is het gebied?”

Een onderzoeker van een onderzoeksteam, dat de verhouding gaat onderzoeken tussen de gemeenten en het SWEK, is ook al langs geweest voor een gesprek met Wim Verloop en Fatih Özdere. Er ontstaat discussie over de zin of onzin van een dergelijk onderzoek. De meningen zijn verdeeld.

We horen dat er nog geen opvolger is voor SWEK voorzitter Cees van der Vlist. Er zijn twee sollicitatiecommissies waarin ook enkele molenaars zitten. Vijf kandidaten hebben zich gemeld.

Wim Verkoop; ” Wij kunnen het schip niet keren, maar wel een duwtje geven, zodat het wat van koers veranderd. Dus positief denken!”

Omdat onze “Heidag” door Corona uitgesteld is, besluiten we om in een speciale online teammeeting op 5 februari door te praten over het onderwerp Kinderdijk en de toekomst.

Geldzaken

Pieter van den Bergen vertelt dat er inmiddels 139 leden hebben betaald. Doordat Margreet Prins en Conny Stam met Pieter nu op een lijst kunnen werken, hebben zij inzage en kunnen ze steunen daar waar nodig.

De volgende vergadering is op 9 februari

Contributie 2021

Contributie

De hoogte van de contributie is vastgesteld op €6,- per jaar.

Wij verzoeken u de contributie contant te voldoen bij de entree van de jaarvergadering of door overmaking op bankrekeningnummer:
NL98 INGB 0007 4197 26 t.n.v. Leefbaarheid Kinderdijk met vermelding van naam en adres.

Beste Leden, er is een betaalverzoek gemaakt voor de contributie voor 2021 van € 6,00, waarbij we u bijvoorbaat danken voor uw betaling!  https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sLSTisBQezTNBHx6oeJ9EuY5z3Qhiv6b

!!LET OP!!
Wanneer de betaling via de link plaatsvindt en het lidmaatschapsnaam niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder blijkt het moeilijk om deze twee aan elkaar te koppelen. Nu is de vraag, wanneer de tenaamstelling en de lidmaatschapsnaam niet gelijk zijn ons even een berichtje te sturen met een vermelding van het adres, tijd en datum van de overschrijving en de naam die bij ons bekend is.

Ledenwerving

De ledenwerving van het afgelopen jaar heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Ons bestand bestaat nu uit ruim 200 leden, (begin dit jaar was dat ongeveer 60). We willen jullie allemaal hier hartelijk voor bedanken. Mocht het nou toch zo zijn dat we niet aan de deur zijn geweest en U wilt toch nog lid worden laat het ons dan weten. U kunt het formulier invullen op de website of ons een messenger bericht via facebook sturen.

Vervolg wateroverlast Schanspolder/Veerdam

Begin dit jaar is er een overleg in de Klok geweest waarbij wij aanwezig zijn geweest en we de problematiek van de wateroverlast in de Schanspolder/Veerdam hebben besproken. Vervolgens zijn we uit elkaar gegaan en is er weinig meer gebeurd.

Er is door het waterschap een memo opgesteld. Er is toen getracht in contact te komen met dhr. Mons, maar dit lukte niet, eerst door het uitbreken van Corona en later doordat de heer Mons om privé omstandigheden zelf geen contact meer wilde.

Direct na de zomer is er aan een collega gevraagd dit onderwerp op te pakken. Er is aan hem gevraagd om de gehele situatie in beeld te brengen door metingen uit te gaan voeren rondom Veerdam 8 en hiermee zoveel mogelijk mee te nemen. Dit is door ziekte van deze collega ook stil komen te vallen.

Inmiddels is dit vorige week weer opgepakt en contact gelegd met ingenieursbureau Adcim om dit voor ons op te pakken. Er is voor aanstaande maandag 12 oktober een afspraak met dit bureau om de gehele situatie door te spreken. Vervolgens zullen zij gaan meten aan weg, woning, watergang, duiker en riolering. Er is hen ook gevraagd naar de bouwkundige situatie te kijken van Veerdam 8 en daar waar nodig naar andere woningen in het blok.

Als dit gebeurd is, krijgen we een beeld van de gehele situatie en kunnen we gericht maatregelen verzinnen.

Het waterschap heeft contact gehad met de collega’s van de Provincie. De Provincie wil in principe geen medewerking verlenen om het afstromende regenwater van de Molenstraat te gaan lozen op de Hoge Boezem van de Nederwaard. Dit is heel jammer, want het afkoppelen van deze m2 rijbaan van de Schanspolder waren heel welkom geweest.

Nader overleg volgt zo spoedig mogelijk zodra er een planning in zicht is.