Categoriearchief: Lopende zaken

Parkeren op invalidenplaatsen

Ook het ongeoorloofd parkeren op invalidenplaatsen neem had over hand toe.
Onze zogenaamde handhavers zijn in geen velden of wegen te bekennen, maar zijn er wel als de bewoners even stoppen om hun boodschappen uit laden.
Een video die een handhaver laat zien die dit ongeoorloofd parkeren gewoon toelaat wordt door de gemeente Molenwaard afgedaan als een incident.

Landelijke pers duikt op bericht bouw educatieschuur

Op woensdag 30 november kregen we alle aandacht van de landelijke pers, aanleiding was een foto op de voorpagina van het AD met als tekst Kinderdijk is woest.

Zoals bij velen bekend is werkt onze vereniging het liefst op de achtergrond en zullen wij in uiterste nood naar de pers stappen. Natuurlijk waren we op de hoogte van het feit dat er een artikeltje in de regionale AD uitgave zou worden gepubliceerd naar aanleiding van onze beroepsprocedure aangaande de bouw van een educatieschuur in het Wereld Erfgoed gebied. Maar met een publicatie op de voorpagina van de landelijke editie hadden wij geen rekening gehouden.

Al in de vroege morgen werd onze voorzitter gebeld door het radio 1 journaal om zijn verhaal te vertellen in de live uitzending van 8:00 uur. Vanaf dat moment stond de telefoon niet meer stil alle omroepen en kranten van Nederland wilde ons verhaal incl. interviews en TV beelden. Zo kwamen o.a het Jeugdjournaal, Hart van Nederland, Pownews en Hollandse zaken met een filmploeg naar Kinderdijk.

Wat een impact dat dit heeft gehad is met geen pen te beschrijven, de dagen na alle pers aandacht bleef de telefoon maar gaan. mensen uit heel Nederland belden spontaan op om ons hun steun te betuigen. En zelfs nu vandaag op 12 januari 2017 nog steeds mensen aan de telefoon met goedbedoelde adviezen.

Maar alle adviezen ten spijt is het laatste woord aan de rechter en wachten we geduldig tot er een uitspraak komt.

Presentatie Veilig Verkeer Nederland

Op 10 november heeft VVN een presentatie gegeven omtrent het verkeerskundig onderzoek van de Molenstraat rondom de entree zone van het Wereld Erfgoed Kinderdijk.

Hierbij waren enkele raadsleden en ambtenaren van de gemeente Molenwaard alsook een vertegenwoordiger van het bureau Defacto aanwezig.
Dit bureau gaat in opdracht van de gemeente  Molenwaard de reconstructie van de Molenstraat in kaart brengen.

De resultaten van het VVN rapport kunt u lezen in het rapport wat op deze pagina is te downloaden.

 

Bezwaar bouw educatieschuur

image2Onlangs werd in het Kontakt bekend gemaakt dat B&W  voornemens waren een vergunning te verlenen aan de SWEK om bij Overwaard 7 een zogenaamde educatieschuur te gaan bouwen.
Naast dat in het huidige bestemmingsplan er diverse restricties bestaan ten opzichte van bouwwerken in het gebied, was ook de hinder die hierdoor voor de molenaars ontstaat, voor ons aanleiding om de vergunning eens nader te bekijken.
Tot onze verbazing bleek het over een bouwwerk van 17 meter lang en +/- 6 meter hoog te gaan
Volgens het nu geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om hoger dan 3 meter te bouwen in de nabijheid van een molen, maar hoe is het dan toch mogelijk om hiervoor een vergunning af te geven.
Om voor deze bouw een vergunning af te geven is gebruik gemaakt van een zogenaamde ontwerpbeschikking in deze beschikking word vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan ‘Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout’ een vergunning aangevraagd. Het nieuwe bestemmingsplan is gemaakt door de SWEK en voorzien van diverse escapes om bouwwerken boven de 3 meter mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is nog in de voorontwerpfase en nog niet goedgekeurd.

De vereniging heeft hierop besloten om een zienswijze tegen dit bouwplan in te dienen.
De gemeente Molenwaard heeft onze zienswijze ontvankelijk verklaard maar zag geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen.
We hebben als antwoord op de afwijzing nog schriftelijk bezwaar gemaakt en onze burgemeester om bemiddeling gevraagd. Helaas hebben wij op deze brief geen antwoord mogen ontvangen.

Zoals u in de documenten kan lezen beroept men zich op het feit dat er altijd al bebouwing op deze plek aanwezig was. Zoals op de foto´s is te zien betrof het hier een schuurtje van +/- 2 meter hoogte wat niet in verhouding staat met een bouwwerk van +/- 6 meter.

Omdat tegen deze vergunning alleen nog maar bezwaar gemaakt kan worden via de rechtbank hebben wij inmiddels een beroepsprocedure bij de rechtbank gestart om deze vergunning van tafel te krijgen.

Wordt vervolgd.

 

Brief aan burgemeester van Alblasserdam

Op 13 oktober heeft de belangenvereniging een brief gestuurd naar burgemeester Paans van Alblasserdam, betreffende de gevaarlijke situatie t.h.v. het Mercon/Kloos terrein.

Door een betonnen afzetting te plaatsen is de rijbaan te smal voor het zware verkeer en is het fietspad erg gevaarlijk door de verraderlijke bocht en de veel te smalle doorgang.
Deze situatie duurt nu al enkele jaren en dient eindelijk eens aangepakt te worden.

Enige jaren geleden hebben wij gesproken met de eigenaar van het Mercon terrein om een oplossing te creëren door middel van een doorgang te maken in de muur van de loods en zo de fietsers een veilige doorgang te bieden.
De eigenaar stond hier niet afwijzend tegenover en wilde hier best met de gemeente Alblasserdam over spreken.
Helaas heeft de betreffende ambtenaar van de gemeente Alblasserdam hier niets mee gedaan en zijn er de laatste jaren al hel wat valpartijen geweest.

We hebben de burgemeester verzocht hier nader op in te gaan.
Inmiddels is bekend dat tijdens de raadsvergadering van 25 oktober de burgemeester hier vragen over zal stellen aan de betreffende ambtenaar.

 

Paardentram

De Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk pleit al jaren voor een verbod van paardentrams op de smalle dijk.

Het is niet alleen ergerlijk maar ook nog eens levensgevaarlijk, automobilisten die zich groen en geel ergeren gaan op een bepaald moment toch proberen om in te halen en komen dan pas tot de ontdekking dat ze niet achter één paardentram zitten maar dat er meerdere stuks achter elkaar rijden met een tussenruimte van twee meter. Zit je er eenmaal naast dan kan je geen kant meer op.

Ook proberen automobilisten vaak via alternatieve routes om de paardentrams te omzeilen met gevolg dat ze met hoge snelheid door Alblasserdam racen.

Ben je eenmaal op de West Kinderdijk of Molenstraat beland dan is er geen ontkomen meer aan en ben veroordeeld om stapvoets te volgen tot aan de entree van het molengebied.

Een ander zeer belangrijk aspect van deze verkeers-belemmerende paardentrams is de bereikbaarheid van Kinderdijk bij calamiteiten.

De belangenvereniging heeft regelmatig overleg met de politie welke ook heeft aangegeven dat bij een Prio1 melding de hulpdiensten mogelijk niet op tijd ter plaatse kunnen zijn als de paardentram zich op de dijk bevind.

Ook de uitwerpselen van de paarden zorgen voor veel overlast. Bij een groot aantal huizen langs de dijk zitten de ramen op rijbaan hoogte, na het passeren van de paardentram blijft er een aantal kilo´s paardenmest achter op de dijk wat vervolgens door passerende auto´s tegen de ruiten wordt geslingerd.

De bevindingen van de belangenvereniging en de politie zijn i.v.m. de veiligheid recentelijk nogmaals onder de aandacht van de burgemeester gebracht, deze is immers verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gebied.

 

Overleg vuilcontainers

De belangenvereniging is in overleg met de gemeente Molenwaard en Waardlanden over het plaatsen van ondergrondse containers aan de Molenstraat. De bewoners moeten nu met hun zware containers de de dijk op of als alternatief de containers voor hun woningen plaatsen.
Dit is geen wenselijke situatie die verbeterd dient te worden.

Ons voorstel is in de raad besproken, en zij hebben ingestemd. Helaas is ons verzoek om ondergrondse biobakken afgewezen door Waardlanden, dus groen blijft zoals het is. Gemeente is akkoord met de 3 aangewezen plekken, IHC hoek /veerdam + Naast parkeerplaats Molenstraat + Locatie naast voormalige elektriciteitshuis.

Het wachten is nu op de toestemming van het Waterschap i.v.m graafwerkzaamheden in de waterkering dit zal medio oktober bekend zijn.

Bestemmingsplan Molengebied

Op dit moment is er een nieuw bestemmingsplan in de maak voor het molengebied, dit is nodig om in de toekomst het Wereld Erfgoed Kinderdijk voor de bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk te houden en zo meer inkomsten te genereren voor het behoud van de molens.
Een belangrijk punt hierin is de bouw van een bezoekerscentrum en het verdwijnen van de parkeerplaatsen.

De belangenvereniging heeft op voorhand al te kennen gegeven bezwaren te hebben tegen een aantal punten in dit concept bestemmingsplan, en stelt daarbij een aantal voorwaarden.

  • Verbetering van de veiligheid van het entree gebied bij waterbushalte, met name voor fietsers  en voetgangers.
  • Aanleg van nieuwe parkeerplaatsen aan de voet van de dijk nabij de afrit bij het wisboomgmaal.
  • Veilige oversteek bij cruiseboot steigers, liefst in de vorm van een
    voetgangerstunnel tussen de beide steigers aan Schoordijk.

Bovenstaande moet gezien worden als het begin van het vernieuwde entreegebied en behoort voorrang te hebben op grote investeringen zoals een bezoekerscentrum.

Lokale ondernemingen moeten mee kunnen liften op de bezoekersstroom, echter met duidelijke afspraken tussen de SWEK en gemeente Molenwaard.
Zeker wat betreft verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.
Het mag nooit zo zijn dat verkeer onnodig wordt belemmerd en zodoende ten koste gaat van onze bewoners en andere lokale bedrijven die van de Molenstraat en Schoordijk gebruik moeten maken om van en naar hun werk of andere bestemming te komen.

 

Wateroverlast Schanspolder

Afgelopen weken hebben we in de Schanspolder weer wateroverlast gehad omdat de pomp van het waterschap het niet aan kan.
Tot tweemaal heeft de brandweer bij moeten springen om onze voeten droog te houden.

Naar aanleiding van deze incidenten is op 23 juni een verzoek naar de gemeente Molenwaard verzonden om op korte termijn maatregelen te nemen.

 

(Foto: Wim Verloop)

 

Handhaving

Gezamenlijk Handhavingsplan Veiligheid Kinderdijk
Belangenvereniging leefbaarheid Kinderdijk, de SWEK, gemeente Molenwaard en de politie hebben gezamenlijk “Handhavingsplan Veiligheid Molengebied Kinderdijk” opgesteld. Onlangs is dit plan door alle partijen, inclusief college van b&w Molenwaard, akkoord bevonden. De afspraken en maatregelen in het plan moeten bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en het verminderen van de verkeersoverlast in en rondom het Molengebied Kinderdijk.
De populariteit van Werelderfgoed Kinderdijk is groot en daardoor ook de stroom bezoekers. Dit brengt de nodige parkeer- en verkeersproblematiek met zich mee. Zowel de belangenvereniging leefbaarheid Kinderdijk als ook de inwoners die de informatieavond gebiedsontwikkeling Kinderdijk in april bezochten, gaven dit nadrukkelijk aan. Er wordt daarom continu gewerkt aan plannen en maatregelen die moeten bijdragen aan de balans tussen de toename van bezoekers en de leefbaarheid van Kinderdijk. Denk aan het vervoer over water, alternatieve parkeermogelijkheden en dergelijke.

Gecoördineerde handhaving

Deze zomermaanden zullen de verkeersregelaars van de SWEK, buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente en de politieagenten al gecoördineerd samenwerken volgens de afspraken in het plan.

Let op! Er zal in de tweede helft van 2016, meer dan men nu gewend is, handhavend worden opgetreden. Ook voor inwoners van Kinderdijk geldt dat zij zich aan de verkeers- en parkeerregels moeten houden.
Gemeente Molenwaard hecht er sterk aan dat er een balans gevonden wordt tussen de toename van het aantal bezoekers en de leefbaarheid van het dorp Kinderdijk. Handhaving is een instrument om hieraan bij te dragen. Uiteraard draagt elke partij, zowel bezoeker, inwoner als overheid, hierin een eigen verantwoordelijkheid.