Categoriearchief: Nieuws

Kort verslag bestuursvergadering BVLK, 9 maart. Deze vergadering was wederom digitaal

Ingekomen mail: van Els Stam, over het zware verkeer, met name tractoren, over de Molenstraat.

Commissie verkeer: Conny Stam heeft een digitale bijeenkomst bijgewoond over het Kloos/Mercon terrein op de West-Kinderdijk, waarin het gaat over de te bouwen woningen, de parkeerplaatsen en aansluiting van dit gebied op de bestaande weg. Ook de veranderde loop van het fietspad kwam ter sprake. Is is een YouTube fimpje uitgebracht en de leden van het bestuur krijgen het toegezonden. Op 1 september start de bouw van de woningen. Het vervoer van materialen gaat voornamelijk over het water.

Vanaf hier komt gemeentelijk verbinder Ben ? Erbij. Cor van Driel maakt van de gelegenheid gebruik om het zware verkeer op de Molenkade aan te kaarten en bespreekt ook het probleem van de auto’s die afslaan bij de eerste IHC-afslag (vanaf Alblasserdam) en te laat tot ontdekking komen dat ze er daar niet in kunnen. Dan draaien de bestuurders en rijden snel weg, vergetend dat daar ook een fietspad ligt. Oplossing voor probleem zwaar verkeer wordt gezocht in de aanwezigheid van twee studenten die gaan turven om hoeveel zwaar verkeer het gaat. Die blijven echter s’nachts niet staan en ook dan rijden er tractoren, alhoewel minder dan overdag. Bij de afslag IHC wordt een extra fietsbord gezet.

Commissie leefbaarheid: Fatih vertelt van het gesprek met Cor, Wim en Laura vd Graaf, die eerder de “Heidag” zou leiden, naar aanleiding van het onderwerp Kinderdijk in de toekomst.

Er is ook een gesprek geweest met een vertegenwoordigster van de molenbewoners en enkele leden van Kinderdijk Ons Dorp. (zie verderop in dit verslag).

Eerdaags gaat er een groepje aan de slag over de inhoud van de Dorpsagenda met Kinderdijk in de toekomst als uitgangspunt. Er zullen daarna 5 digitale gesprekken volgen met ca. 30 dorpsgebonden personen waarin o.a. de onderwerpen Opgroeien en Wonen in Kinderdijk besproken worden.

De bestuurleden willen dit snel in gang zetten. “Wij moeten de regie nemen, anders hobbelen we achter de feiten aan”< aldus Wim Verloop.

Ben verwijs naar een van de Molenlandendorpen dat succesvol werkt met een buurtplatvorm. Cor weet dat de bewoners van de gemeente Heusden, enigszins vergelijkbaar met Kinderdijk, contact met elkaar hebben via een zg. Buurbook. Een en ander wordt uitgezocht.

Er wordt een afspraak gemaakt met Ben over de datum en tijd van de Schouw. Het voorstel: 22 mei, van 10 tot 12 uur.

Met Ben wordt de afspraak gemaakt dat hij eens per twee vergaderingen deels aanschuift bij onze vergadering om meer deelgenoot te worden van wat hier in Kinderdijk speelt.

Om diezelfde reden heeft de commissie Communicatie en PR ook niets te melden,

Commissie Molengebied: Wim, Fatih Jaqueline, Wendy (beiden van ons Dorp) en molenaar Anja hebben gesproken over de dorpsagenda. Peter Paul kon er niet bij zijn.

Besloten is dat Jaqueline en Wendy samen een documentje hierover schrijven, als voorschot op de reële dorpsagenda, want de tijd dringt.

Speeltuin: Ron Both heeft de voorzitter benaderd om uit te leggen dat de speeltuin voornemens is een zelfstandige stichting op te richten. Echter: Dit bleek geen voornemen, want op 1 januari heeft er al een oprichting plaatsgevonden. Daarvoor is wel een wijziging van ons reglement nodig, wat in de ledenvergadering dient te gebeuren.

Het bestuur heeft niet zozeer bezwaar, maar we vragen ons wel af waarom de speeltuin dit wil, want de samenwerking is altijd goed geweest. We vinden ook de volgorde: eerst oprichten en dan inlichten omgekeerd en niet prettig.

Rondvraag: Conny vraagt of er een nieuwe computer voor secretaris Kees van den Heuvel gekocht mag worden, want de huidige is sterk verouderd. Dit gaat gebeuren.

Verkorte versie jaarverslag 2020

Verkorte versie jaarverslag 2020 Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk

( Vanaf half februari staat voor geïnteresseerden ook de gehele versie op de site)

Dit jaar bestond de vereniging 30 jaar. Dit zou met feestelijkheden gevierd worden, maar dat kon niet doorgaan, vanwege de Coronacrisis

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer op de gebruikelijke manier in partycentrum De Klok vergaderd en vier keer online, vanwege de Coronamaatregelen. De algemene ledenvergadering kon om die reden ook geen doorgang vinden. Daardoor is er ook geen bestuursverkiezing geweest en bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Evenals in 2019 werd er weer gewerkt met commissies te weten: verkeer, leefbaarheid, communicatie en PR en molengebied.

Behalve in de reguliere vergaderingen en de commissievergaderingen waren de leden ook afwisselend aanwezig bij andere overleggen, meestal ook in digitale vorm.

Jaarverslag 2020

Verkeer

In januari bleek dat er geen 24 uurs systeem voor het vergunning parkeren zou komen, maar dat dit alleen zou gelden voor het zomerseizoen.

Het zware verkeer dat over de Molenstraat rijdt kwam ook ter sprake. Niet duidelijk is, wie er verantwoordelijk is voor evt. schade aan de huizen.

Op 9 juli kwamen de twee wijkagenten Plasman en Van Tilburg op uitnodiging ons bijpraten. Hun werkterrein is Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Het drugsdealen bij de Puntweg kwam aan de orde evenals hun zichtbaarheid in Kinderdijk en de verkeersproblemen in de bocht bij de kerk.

Ten aanzien van de parkeeroverlast door bezoekers van voetbalvereniging De Zwerver is met de verenigingsvoorzitter gesproken.

In oktober werd duidelijk dat de Boa’s gecontroleerd hadden op de aanwezigheid van de parkeervergunningen. Dit werd nog afgedaan met een waarschuwing. In 2021 is dat anders.

De bebording in de wijk is bekeken. De zichtbaarheid van de borden kon beter, maar de aanwijzingen daarop waren duidelijk.

Omdat de toeristenstroom vanwege Corona uitbleef, is het parkeervergunningensysteem nog niet getest.

Leefbaarheid

Alle activiteiten voor het 30 jarig jubileum waren al bedacht en uitgewerkt en de datum 9 mei, stond vast. Dit alles ging jammer genoeg niet door. We hopen in het nieuwe jaar op herkansing.

In februari was er weer een schouwronde.

In het voorjaar is er contact geweest met de heer Mons, met de vraag of er al iets te melden viel ten aanzien van de wateroverlast bij de Veerdam. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het water in de woningen niet afkomstig is van de sloot erachter. Het lijkt vanonder de huizen naar boven te komen. Opdat deze wateroverlast al jaren speelt en er geen schot in de zaak lijkt te zitten, heeft het bestuur een bureau “in de arm” genomen ter bevordering van de voorgang. In oktober heeft dit bureau een onderzoek uitgevoerd.

Op de jaarlijkse burendag, op 26 september, zou er een barbecue gehouden worden in de speeltuin. Ook dit vond geen doorgang wegens Corona. Omdat de Molenmarkt ook niet door kon gaan, is er in de speeltuin een succesvolle bescheiden rommelmarkt gehouden.

In december zijn de drie lampjeskerstbomen weer neergezet en bij alle inwoners werd een leuke houten attentie aan de voordeur gebonden.

Molengebied

In november 2019 heeft de vereniging een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenten tav de invulling van het molengebied. Daarna is een zitting daarover geweest in de bezwarencommissie en vervolgens is het ter afhandeling weer bij de gemeente gelegd. Dit jaar is het niet afgehandeld.

De molenbewoners overwogen een huurdersvereniging op te richten om een officiële gesprekspartner van de verhuurder/ het SWEK, te zijn.

In februari was er overleg met de heer Spaans van de gemeente, over de eventuele uitkoop van de panden bij de ingang van het molengebied, zoals Windkracht 4 en de twee huizen aan de achterzijde.

Verdere veelal losse punten t.a.v. het molengebied zijn te lezen voor de meer geïnteresseerde lezer in het uitgebreide jaarverslag.

Communicatie en PR

Tijdens de in december 2019 gehouden Winterfair in De Klok, kregen de bezoekers een nieuwsbrief uitgereikt, die ook huis aan huis bezorgd werd. Samen met de huis-aan-huis ledenwerfactie, leverde dit ca. 200 nieuwe leden op.

De dames Prins en Stam hebben hun kennis verrijkt t.a.v. website bouwen. Dit heeft geresulteerd in een facelift van de verenigingswebsite en inmiddels is de leefbaarheidsclub ook te vinden op facebook.

In september besprak het bestuur het plan om gezamenlijk een middag op een andere locatie in ontspannen sfeer door te brengen, om samen met een groepsleid(st)er van “buiten” te brainstormen over de ontwikkelingen nu en op termijn rondom Kinderdijk.

Verkorte versie vergaderverslag 19 januari 2021

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 19 januari 2021 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Wederom een online vergadering. Iedereen is aanwezig, de dames Stam en Prins en Cees van den Heuvel zitten bij elkaar en zijn dus niet “in beeld”, maar wel hoorbaar.

Commissie verkeer

Er is een gesprek geweest met de heer Spaans, waarbij het antwoord op eerdere vragen vooral was “Er wordt aan gewerkt”. Hoe eraan gewerkt en teruggekoppeld werd, kwam niet uit het gesprek. Wim Verloop doet de suggestie om het gesprek met Ben Roos aan te gaan, want hij is voor antwoord op veel vragen de juiste persoon. Cor van Driel vertelt dat Roos moeilijk bereikbaar is, want hij reageert niet op zijn mails met vragen. Men gaat proberen toch contact te leggen. Fatih gaat in gesprek met de heer Spaans om toch meer helderheid te krijgen.

Op 27 februari is er een vervolgoverleg over de entree zone. Over de door De Klok gevraagde blauwe zone voor het partycentrum is nog geen duidelijkheid.

De verdere discussie gaat over de parkeergelden bij het SWEK. Wim Verloop vertelt dat er eigenlijk geen wettelijke basis is voor de inning, omdat het terrein van het Waterschap is. Nu wordt er soms geld geïnd en soms niet. Dat komt vreemd over.

Commissie Leefbaarheid

Het kerstpresentje, dat langs de deur gebracht is, leverde leuke reacties op en werd merkbaar gewaardeerd. Volgend jaar komt er nog een lichtjeskerstboom bij.

Cor van Driel heeft nog geen reactie gehad van Ben Roos op de vraag, wanneer de wijkschouw plaats zal vinden. Hij gaat dit nogmaals vragen.

We bespreken dat het nog steeds niet duidelijk is waar de scheidslijn tussen de Belangenvereniging en Kinderdijk ons Dorp ligt. Daarover komt een gesprek met meerdere mensen.

Wim Verloop vertelt dat er a.s. vrijdagmiddag sporten is in de speeltuin voor alle basisschoolkinderen. Dit wordt georganiseerd door GiGa Molenlanden. Dit bericht komt ook op facebook.

Commissie communicatie en PR

Hier valt niets te melden, doordat er door Corona weinig/geen uitwisseling is.

Ook over de speeltuin valt niets nieuws te melden.

Commissie Molengebied

Er is een informeel gesprek geweest met o.a. enkele bestuursleden, Cees vd Vlist en de wethouders van de gemeente Molenlanden en Alblasserdam. Van dit gesprek is geen verslag gemaakt. Gespreksonderwerpen waren o.a. de evt afsluiting van het gebied. Zou dit werkelijkheid worden, dan zou het toch lang gaan duren, want dan zou het Waterschap de wegen over gaan dragen aan de gemeenten, die dan een besluit moeten nemen. Ook het “virtuele hek” kwam ter sprake, dat moet voorkomen dat toeristen zomaar naar het molengebied doorrijden. Duidelijk is, dat dit nog niet goed geregeld is en daar op ingezet moet worden. Daar ligt eigenlijk nog de vraag voor: Wat is het gebied?”

Een onderzoeker van een onderzoeksteam, dat de verhouding gaat onderzoeken tussen de gemeenten en het SWEK, is ook al langs geweest voor een gesprek met Wim Verloop en Fatih Özdere. Er ontstaat discussie over de zin of onzin van een dergelijk onderzoek. De meningen zijn verdeeld.

We horen dat er nog geen opvolger is voor SWEK voorzitter Cees van der Vlist. Er zijn twee sollicitatiecommissies waarin ook enkele molenaars zitten. Vijf kandidaten hebben zich gemeld.

Wim Verkoop; ” Wij kunnen het schip niet keren, maar wel een duwtje geven, zodat het wat van koers veranderd. Dus positief denken!”

Omdat onze “Heidag” door Corona uitgesteld is, besluiten we om in een speciale online teammeeting op 5 februari door te praten over het onderwerp Kinderdijk en de toekomst.

Geldzaken

Pieter van den Bergen vertelt dat er inmiddels 139 leden hebben betaald. Doordat Margreet Prins en Conny Stam met Pieter nu op een lijst kunnen werken, hebben zij inzage en kunnen ze steunen daar waar nodig.

De volgende vergadering is op 9 februari

Contributie 2021

Contributie

De hoogte van de contributie is vastgesteld op €6,- per jaar.

Wij verzoeken u de contributie contant te voldoen bij de entree van de jaarvergadering of door overmaking op bankrekeningnummer:
NL98 INGB 0007 4197 26 t.n.v. Leefbaarheid Kinderdijk met vermelding van naam en adres.

Beste Leden, er is een betaalverzoek gemaakt voor de contributie voor 2021 van € 6,00, waarbij we u bijvoorbaat danken voor uw betaling!  https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sLSTisBQezTNBHx6oeJ9EuY5z3Qhiv6b

!!LET OP!!
Wanneer de betaling via de link plaatsvindt en het lidmaatschapsnaam niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder blijkt het moeilijk om deze twee aan elkaar te koppelen. Nu is de vraag, wanneer de tenaamstelling en de lidmaatschapsnaam niet gelijk zijn ons even een berichtje te sturen met een vermelding van het adres, tijd en datum van de overschrijving en de naam die bij ons bekend is.

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 8 december 2020. Geschreven door Geri de Lange-Mes

Evenals de vorige keer was deze vergadering online

Commissie Verkeer: De parkeerbeugels bij de voetbalclub zijn er nog niet. Verder is er niets bijzonders te melden. De actielijst wordt door enkele bestuursleden (nogmaals) doorgenomen.

Commissie Leefbaarheid: Het onderzoek naar de wateroverlast bij de Veerdam is gedaan door het bureau Adsim. De resultaten zijn nog niet openbaar. Omdat er weinig contact met de Kinderdijkers is vanwege Corona (zoals de afgeblazen bestuursvergadering) is bedacht dat er eerdaags een kleine Kerstattentie rondgebracht gaat worden. C. van Driel wijst erop dat dit betaald zou kunnen worden uit de kas van de werkgroep Kinderdijk ons dorp, want het budget voor dit jaar is nog niet opgemaakt en anders vervalt dit.

Er is gevraagd wanneer er weer een Schouw komt. C. van Driel overleg dit met gemeentevertegenwoordiger Ben Roos. Gedacht wordt om dit in maart te doen.

Er wordt gediscussieerd wat er wel en niet op facebook moet komen, zoals bijv. een nieuw pakketpunt in Ridderkerk. Dit kan wel van belang zijn voor de Kinderdijksers, dus komt dit er wel op.

Commissie Communicatie en PR

Er wordt gediscussieerd over het plan om het doorgaande fietspad van de Molenkade af te sluiten. De conclusie is dat wij als belangenvereniging (wederom) kenbaar moeten maken dat dit vrij toegankelijk moet blijven. De commissie molengebied gaat hiervoor om de tafel, en zet hun standpunt op papier. Dit wordt vervolgens naar het hele bestuur terug gekoppeld om verder te bespreken.

Commissie financiën: De link die op de website zou komen te staan voor de betaling van de contributie, staat er nog niet op. Ook is niet duidelijk of de leden al een betalingsverzoek gehad hebben. (Penningmeester Van den Bergen is afwezig met kennisgeving). De voorzitter gaat contact opnemen met de penningmeester om een en ander door te spreken om een betere voortgang van de financiën te bewerkstelligen. Ook moet besproken dat er een tweede persoon mee kan kijken in de rekening, want in andere verenigingen en organisaties is dit inmiddels (door schade en schande wijs geworden) ook gebruikelijk.

Omdat er geen jaarvergadering is geweest, is er ook geen vraag gesteld over wie de kascontrole van het afgelopen jaar wil doen. De heren De Lange en ‘t Hoen, die het eerder deden, worden nogmaals gevraagd.

Commissie Molengebied : Zie communicatie, verder niets te melden

Rondvraag: Niet iedereen is blij met vergaderen via internet. De heren Ozdere en Verloop ga de mogelijkheden van een zaaltje na.

Co-design/stedenbouwkundigplan voor het entreegebied/Regiegroep

Bewoners denken mee over stedenbouwkundig plan entreegebied. Wat is uw gedachte hierover? Wat vind u belangrijk voor het Dorp Kinderdijk?
In de nieuwsbrief van kinderdijk 2030  is te lezen over de voortgang van het stedenbouwkundig plan voor het entreegebied
Het project wordt begeleidt door een regiegroep waarin externe ontwerpers zitten, maar ook een bewoner uit het dorp, een bewoner van een molen, iemand van het waterschap, de SWEK, de gemeente en procesbegeleiding. Daarmee wordt vanuit diverse gezichtspunten naar het gebied en de problematiek gekeken.
Bij de co-design bijeenkomst waren 6 betrokken bewoners uit het dorp uitgenodigd om mee te praten over de verschillen alternatieve plannen en om mee te denken vanuit de thema’s:
  • Leefbaarheid van het entreegebied Kinderdijk-Elshout
  • Versterken van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout
  • Veiligheid: water en verkeer
  • Financieel: investeringen en exploitatie
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Versterken van natuur en landschap
Tijdens de co-design bijeenkomst kregen de deelnemers een ‘ prikkelende inleiding’  waarin werd toegelicht welke knelpunten en kansen worden gezien werden 5 denkrichtingen voorgesteld met de namen:
– historie
– techniek met extra waterentree
– techniek zonder extra waterentree
– natuur met extra waterentree
– natuur zonder extra waterentree
De natuurvarianten waren vooral bedoeld om toeristen te spreiden en daarmee het entreegebied/ het dorp te ontzien
De techniek varianten bedoeld om meer nadruk te leggen op watertechniek, de gemalen, het werkgebied van het waterschap en de derde trap, historie is meer gericht op oude ambachten, rietsnijden etc.

Kanttekeningen bij de ontwerpen:
Het gebied bij Windkracht 4 ontwikkelen als entree had meer nadelen dan voordelen. Het is er krap. Het zou vereisen dat de 2 huizen achter Windkracht 4 ook wegmoeten. De gedachte is om ondernemers (horeca/detailhandel) naar het entreegebied te verplaatsen, dus ook de Klok en Bakker Stam. Om dorp en toerisme te scheiden. Maar voor de groepen die met cruiseschepen komen, is het een stuk lopen om daar te komen over het drukste punt. Het idee hier de entree te hebben blijft toch nog hangen, onduidelijk waarom


Kansrijk waren vooral:
1 Historie waarbij het gebied van Hoek/rietsnijders zou kunnen worden ontwikkeld met een extra brug naar dit deel van de Nederwaard. Met de aantekening, geen toeristische ontsluiting voor het Smitgemaal langs ivm privacy achtertuinen en nabij Windkracht 4 is te weinig ruimte om een verkeersveilige entree te realiseren.

2 Techniek met extra Waterentree waarbij de functies van Windkracht 4 en Buena Vista meer richting het werelderfgoed kerngebied worden verplaatst. Hierbij sprak het Waterschap uit dat het de vraag is of het Waterschap deze beide investeringen zou willen doen. 

Dat lijkt een gunstige uitkomst voor het dorp als deze uitkomst wordt doorgezet. Er zijn echter nog steeds een aantal risico’s verbonden aan de wens van de gemeente om het entreegebied te herontwikkelen.
Dit zijn:
– Gedwongen verkoop van woningen van 2 gezinnen uit Kinderdijk.
– Herontwikkeling Buena Vista/Windkracht 4 met wijziging bestemmingsplan trekt het toerisme grootschaliger het dorp in met verlies van privacy en rust voor direct omwonenden (zeker als de 2 woningen verdwijnen biedt dat ruimere mogelijkheden voor toerismeindustrie.
– Wegtrekken van ondernemers uit hart van het dorp, De Klok en Bakkerij Stam. Deze worden mogelijk op de bovengenoemde locatie herplaatst waardoor de kern van het dorp haar bijeenkomstfunctie verliest. Ook zullen deze ondernemers zicht meer richten op de toerist omdat daar meer aan te verdienen is dan aan ons.
– Verlies van privacy voor alle achtertuinen langs de hoge boezem van de Nederwaard. Als locatie Buena Vista wordt herontwikkeld ziet men daar een kans om op het water te komen aan de achterzijde en om daar toerisme te ontwikkelen.  

– ontwikkeling van het de Joode Terrein blijft vaag. Als dat niet duidelijker wordt, bestaat de kans dat de SWEK hier eigen dingen mee gaat doen of dat het gebruikt blijft worden als parkeerplek voor de SWEK  De ideeën die in het dorp leven, zijn niet heel duidelijk. Het enige duidelijke idee is er een hondenspeelveld voor een deel van te maken.

Er zijn nog steeds ook positieve zaken, door toeristen via het water aan te voeren is minder verkeershinder, door afvangen van auto’s in Alblasserdam dan wel op een te ontwikkelen transferium zal de dijk veiliger worden voor bewoners en verkeer en door de parkeervergunningen lijkt er meer parkeerruimte voor bewoners.

Graag horen wij wat u als bewoner van Kinderdijk belangrijk vindt. Dan kan dat bij de vervolg bijeenkomst worden ingebracht.
Vast bedankt
namens de deelnemers aan de regiegroep en de codesign-sessies

Update geschiedenis

Onder het kopje geschiedenis kunt U in grote lijnen het ontstaan van de belangenvereniging lezen. Deze is echter bijgewerkt tot 2012, hierna is er een radiostilte ontstaan. Omdat wij nu de website aan het updaten zijn gaan wij ook dit deel onder de loep genomen. Wij zijn met inzet van onze secretaris Cees van der Heuvel, die al vanaf het begin bestuurslid van de vereniging is, in het archief gedoken. Dit is een hele klus maar wij houden U op de hoogte wanneer het gereed is. Weet U dat onze Cees een klein kinderdijkmuseum heeft op de Molenstraat 136. Alle ditjes en datjes over de Kinderdijk kunt U hier vinden. Iedere zaterdag van 14.00 – 16.00 uur kunt U vrij naar binnen lopen.

Handhavingsverslag 2 nov 2020

Handhavingsoverleg 2 november.

Op 2 november was er wederom een handhavingsoverleg. Hier een kort verslag. Richard Grinsven van Handhaving meldde dat de houding van de parkeerwachters van het Swek afgelopen zomer buitengewoon onvriendelijk tegenover hun cliënten waren. Wanneer de parkeerplaats van het Swek vol was liepen zij niet naar de auto om mede te delen waar er eventueel geparkeerd kon worden maar stonden druk met de armen te zwaaien richting het dorp. De borden vergunning parkeren waren zelfs bij bewoners van Kinderdijk niet opgevallen. Hier komen er voor volgend jaar meer van. Handhaving meldde nadat het tekstbord aan begin Molenstraat was geplaatst er minder gele briefjes uitgedeeld werden.

De blauwe zone voor café de Klok. Nadat dit afgelopen februari in het klankbordoverleg toegezegd was, is dit nog niet geregeld. De Gemeente is hierover nog in overleg. Hopelijk is het geregeld voor April volgend jaar anders wordt het een probleem voor de bezoekers van de klok. Toeristen kunnen dan niet meer parkeren dit heeft dan grote gevolgen voor het café.

De bus parkeerplaats aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is niet voor de zomer gereed. Dit wordt halverwege 2021. In het handhavingsoverleg van afgelopen februari was aangegeven dat de ponton van de waterbus onveilig is. Er zouden hekjes op de open stukken van de ponton geplaatst worden. Dit is voor als nog niet gedaan. Er is al eens iemand in het water gevallen. Ook al is de Gemeente geen eigenaar van de ponton deze is ten alle tijde verantwoordelijk.

Kort verslag bestuursvergadering 10 november 2020

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 10 november 2020 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Vanwege de Coronaregels konden we niet in De Klok vergaderen en deden we dit online. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, maar na 10 minuten was iedereen aangemeld, zij het niet allemaal in beeld, maar wel vocaal.

Commissie verkeer: Mevr.Stam is op 2 november naar de handhavingsvergadering geweest en heeft daar een verslag van gemaakt. Daaruit valt op te maken dat heel veel toegezegde acties niet ondernomen zijn en dat dit vaak gepaard gaat met het excuus “Corona”. Zo zijn er nog geen hekken geplaatst bij het ponton van de ferry en zijn er ook nog geen klap(parkeer)hekken geplaatst bij De Zwerver. Ook is er nog niets bekend over de toezegging van de Blauwe Zone voor de Klok. Omdat de klacht “niets gedaan” ook terugkomt vanuit het handhavings- en monitoringsoverleg waar Wim Verloop geweest is, wordt besloten dat er een bestuursdelegatie een gesprek met een gemeentelijke vertegenwoordiger aangaat om dit aan de orde te stellen.

Commissie Leefbaarheid: Er komt zeer binnenkort weer een nieuwsbrief uit, waaraan de laatste hand gelegd wordt. Er is contact gezocht met Jacqueline van den Bergen als vertegenwoordigster van Kinderdijk ons Dorp met de vraag of er nog info bij moet vanuit deze groep. De dames Prins en Stam zijn druk bezig met de website. Met facebook verloopt alles prima. Wim Verloop bezocht een digitale bijeenkomst van de Regiegroep waar een focusgesprek plaatsvond t.a.v. Kinderdijk en de toekomst. Op onze website staat een uitgebreid verslag. Op de nieuwe website www.kinderdijk2030.nl kunt U hier ook over lezen. De conclusie van de discussie die we daarna voeren is: Veel nieuwe wijn in oude zakken!

Commissie Financiën: Door het toenemende aantal leden moest de bestaande ledenlijst drastisch bijgewerkt worden. Penningmeester Van den Bergen, de dames Stam en Prins gaan zich gezamenlijk hierover buigen. Op zijn laatst eind december moeten alle betalingsverzoeken eruit zijn. Betalingen kunnen op diverse manieren, leden waarvan het mail-adres bekend is gaat een mail uit met een betalingsknop, eventueel kan er nog bij leden langs gegaan worden voor betaling.

Rondvraag: Waar doen we de volgende vergadering, 8 december? Het antwoord daarop vernemen we later, want dit hangt af van de Coronaregels. Vraag: We verschuiven vanwege deze regels ook onze “Heidag” maar waar en wanneer? Antwoord: In januari, datum via de datumprikker regelen. Vooralsnog houden we de plek, de kaasboerderij in Streefkerk, aan.

Ledenwerving

De ledenwerving van het afgelopen jaar heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Ons bestand bestaat nu uit ruim 200 leden, (begin dit jaar was dat ongeveer 60). We willen jullie allemaal hier hartelijk voor bedanken. Mocht het nou toch zo zijn dat we niet aan de deur zijn geweest en U wilt toch nog lid worden laat het ons dan weten. U kunt het formulier invullen op de website of ons een messenger bericht via facebook sturen.