Categoriearchief: Nieuws

Evaluatie parkeervergunning

Onlangs is er een evaluatie geweest van het parkeervergunning stelsel. Van de 25 genodigden (klankbordgroep parkeervergunning, 2 jaar geleden) uit het dorp waren er slechts 2 aanwezig. Mogen wij hier uit concluderen dat het stelsel zoals het nu is naar alle tevredenheid is? Dus 7 dagen in de week van 10 tot 18 uur. En dan vanaf half maart tot eind oktober.

De volgende punten zijn besproken:

Moet de vergunning voor het hele jaar gelden?

Moeten de tijden worden veranderd?

Er is uitgebreid gesproken over de tekst op het matrixbord. Wij wensen een duidelijke verwijzing naar parkeren op het IHC terrein. Op deze avond werd alleen geëvalueerd er werden geen concrete afspraken gemaakt.

 

De nieuwe vergunningen worden in februari automatisch verstrekt door de gemeente. Hiervoor hoeven de bewoners geen actie te ondernemen.

Kinderdijkdag zaterdag 21 mei 2022

Over 2 dagen is het zover……Kinderdijkdag 2022.

Nog even een paar puntjes vanuit de organisatie.

Wanneer je mee doet met de speurtocht kan het handig zijn om op de fiets te komen. Dit omdat de speurtocht door het hele dorp gaat en het dan best een stuk lopen is.

En dan ook nog twee puntjes over de avond. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de bbq krijgen een polsbandje en 2 consumptie munten per persoon. Wanneer je meer wil drinken kan dat, maar dat is dan tegen betaling. Bier/wijn kosten 1,00 euro en fris 0,50 cent. Hou hier dus rekening mee als je naar de speeltuin komt.

Er zijn in de speeltuin aardig wat tafels en stoelen, maar niet genoeg voor iedereen. Dus neem heel graag, als je hebt, een campingtafel en wat stoelen mee.

Wij hebben er heel veel zin in.

Tot zaterdag

10:00 in de klok is de opening en dan om 21:00 is de dag weer echt voorbij.

Notulen ledenvergadering 8 september 2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 8 september 2021 in Partycentrum De Klok

Er zijn 27 leden aanwezig.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Özdere.

De voorzitter is verheugd om na anderhalf jaar weer op deze wijze weer te kunnen vergaderen. Eerst zal de agenda van de ledenvergadering worden afgewerkt om na de pauze over te gaan tot het behandelen van de Dorpsagenda voor Kinderdijk.

Goedkeuring notulen

De notulen van de op 6 maart 2019 gehouden ledenvergadering worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestaande uit de heren ‘t Hoen en De Lange hebben de boeken over de jaren 2019 en 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.

Verkiezing kascontrole commissie

De nieuwe kascontrole commissie zal bestaan uit de heren De Lange en Wijnand Stam.

Terugblik over afgelopen periode

De voorzitter geeft een terugblik over de zaken die zich in de jaren 2019 en 2020 en de eerste helft van 2021 hebben voorgedaan.

Binnen het bestuur werd er gewerkt met Commissies.

Er zijn de volgende commissies:

  • Commissie Verkeer.
  • Commissie Leefbaarheid.
  • Commissie Communicatie en PR.
  • Commissie Molengebied.

Het bestuur heeft in de afgelopen periode verschillend malen digitaal vergaderd.
Ondanks de corona periode zijn sommige zaken gewoon doorgegaan.

Verkeer

De snelheid van het doorgaande verkeer op de Molenstraat en de Veerdam zijn nog steeds te hoog. Hierover is er regelmatig overleg met de gemeente Molenlanden.
Een echte verbetering van de verkeersituatie zou kunnen gaan plaatsvinden na de herinrichting van de Molenstraat.
Er wordt overlast ondervonden van het vrachtwagen verkeer en landbouwvoertuigen. De gemeente heeft hierover al stappen ondernomen met het benaderen van de transport ondernemingen met het verzoek om een andere route te gaan gebruiken en de Molenstraat te mijden. Dat bleek niet altijd mogelijk te zijn.
Betreffende de overlast op de Veerdam moet er worden opgemerkt dat er geen maximale asdruk beperking geldt voor het rijden op de Veerdam. De asdruk beperking die al bestond geldt voor de belasting van het pontdek.
Vergunning parkeren:
Er is onlangs een evaluatie gehouden over het vergunning parkeren.
Deze zomer gaf geen duidelijk beeld over het functioneren van het vergunningen systeem. Door het wegblijven van het massatoerisme is het systeem niet voldoende getest. In oktober zal er weer een bijeenkomst betreffende het vergunning parkeren worden gehouden.
Handhaving:
Men moet wederom constateren dat de handhaving van het parkeerbeleid nog flink onder de maat is. Voor de handhaving is er inmiddels meer budget aanwezig, maar dat heeft niet geleid tot de inzet van meer BOA functionarissen. In Alblasserdam wordt er helemaal niet gehandhaafd. Door een lid wordt er opgemerkt, dat er vier BOA,s gezamenlijk op pad gaan, kan dat niet anders en gesplitst worden.
De v.v. De Zwerver heeft voor de kantine aan de Schansweg parkeerplaatsen ingericht.
Deze zijn gelegen op eigen terrein en zouden gebruikt gaan worden voor bevoorrading.
Een lid merkt op dat de voetbalvereniging de sloten weer vervangen heeft er zijn nu 10 sleutels in omloop.

Leefbaarheid

De vereniging had voor de viering van het 30 jarig bestaan een programma opgesteld, echter door de corona maatregelen kon het niet doorgaan.
In het volgende jaar 2022 is het de bedoeling dat het programma alsnog uitgevoerd zal gaan worden.
Er is ook nagegaan of er onder de oudere bewoners van Kinderdijk in de corona perioden sprake was van vereenzaming, dit bleek niet aan de orde te zijn.
Ook is er een attentie bij de bewoners in de bus gedaan, dit in samenwerking met de werkgroep Kinderdijk Ons Dorp.

Molengebied

De ontwikkelingen die te maken hebben met het molengebied gaan razend snel. Nieuwe plannen lijken er te worden doorgejast. Betreffende de plannen voor de toekomst van het molengebied heeft men contact gezocht met de plaatselijke politiek in de gemeente Molenlanden. De vereniging moet scherp gaan opletten om niet voor volkomen feiten te komen staan. Men streeft nog steeds naar het inrichten van meerdere bezoekersmolens. Dit zou niet de bedoeling moeten zijn.
Op aandringen van de vereniging is er in de gemeenteraad van Molenlanden een amendement aangenomen, om de bewonersparticipatie van de bewoners te vergroten. In 2019 is men begonnen om tot een ontwerp te komen van een gebiedsperspectief. De SWEK had voorgesteld om vanwege het handhaven van de corona maatregelen de middelkade te gaan afsluiten. Het Waterschap Rivierenland stak daar een stokje voor.
Er is een stedenbouwkundig plan voor de entree zone van het molengebied in de maak. Maar als dat zou moeten gaan leiden tot de uitkoop van plaatselijke ondernemingen kan men daar niet in meegaan, vanwege het behoud van deze plaatselijke ondernemers voor Kinderdijk.
Het lijkt er op dat het aantreden van een nieuwe directeur van de SWEK geen verschil zal gaan maken in het beleid van de stichting.
Een lid merkt ironisch op dat men in de toekomst met heimwee zal terugdenken aan de periode van de heer Van der Vlist als directeur van de SWEK.
Ook wordt er opgemerkt dat enige tijd geleden twee elzenbomen zijn gekapt bij de ingang van het molengebied vanwege het ziek zijn van deze bomen. Men twijfelt aan het nut en noodzaak hiervan.

Bestuursverkiezing

Alle bestuursleden hebben aangegeven te willen doorgaan tot de volgende Algemene Ledenvergadering in maart 2022, de vergadering gaat hiermee akkoord.

Rondvraag

Over de handhavers wordt er opgemerkt dat zij de auto niet uitkomen en het controleren geheel op de achtergrond raakt.

Doordat de bezoekers van het molengebied in Alblasserdam worden opgevangen komt de aanloop in Cafe De Klok in gevaar.

Het parkeren op het IHC terrein blijft mogelijk in de weekenden, maar op werkdagen is er nog voldoende parkeergelegenheid.

Men blijft de handhaving van het parkeren een aanfluiting vinden.

Het lijkt er op dat de gemeente haar belangstelling voor het vergunning parkeren geheel aan het verliezen is

Men vreest dat als het massatoerisme in de naaste toekomst wel mogelijk is de situatie weer uit de hand zal lopen.

De gemeente Alblasserdam lijkt het monopolie over het parkeren te willen hebben.

Na deze rondvraag sluit de voorzitter dit deel van de vergadering.

Na de pauze volgt de behandeling van de Dorpsagenda voor Kinderdijk, dit gebeurt onder leiding van mevrouw Laura van der Graaf.

Vergadering Leefbaarheid Kinderdijk 9 nov 2021 kort verslag 

Vergadering Leefbaarheid Kinderdijk 9 nov 2021 kort verslag 

Alle bestuurleden zijn aanwezig. 

Voorafgaand aan de vergadering deelt voorzitter Fatih Özdere mee dat hij momenteel voor werk veel in Groningen verblijft en dat het soms dus lastig zal zijn een vergadering bij te wonen. We besluiten in overleg de vergadering om die reden voorlopig naar de maandag te verzetten en om 18.30 uur te starten. 

De heer Van den Bergen (financiën) vertelt dat de gemeente de huidige budgetten af gaat bouwen en de de restbudgetten voor een bepaalde datum opgebruikt moeten zijn, anders vervallen ze. We hebben het de jubileumdag nog in het verschiet, dus daarvoor kunnen we een beroep doen op de restbudgetten. 

Dorpsagenda: Het conceptplan is gereed en wordt eerdaags met het bestuur gedeeld. Het is hoogst actueel want er staat in dat bakker Stam behouden moet blijven voor de Kinderdijk, maar juist heeft de bakker aangegeven door omstandigheden te willen stoppen. We bespreken de (on) mogelijkheden voor een andere bakker in het dorp. We bedenken een stappenplan. Ook wordt er door de dames nagedacht over een passende afscheidsactie voor Stam. 

Het bestuur hoort ook, dat de twee artsen, die het werk van dokter Van Wijngaarden overgenomen hebben, op zoek zijn naar een andere locatie. Ook dit punt wordt door een bestuurslid opgepakt. 

Commissie Verkeer: Mevrouw Stam is aanwezig geweest bij het Visitors Management op 20 oktober en heeft daar een kort verslag van gemaakt. 

De belangrijkste punten van het overleg.

De shuttle was goed geslaagd, verkeer was afgenomen. Grootste dilemma is een boete uitschrijven, dit is niet toerist vriendelijk. Totaal 125 boetes uitgeschreven. De Boa’s worden ingezet na melding van de parkeerwachten dat het druk is. Het aantal Boa’s van 3 of 4 heeft te maken dat er iemand wordt ingewerkt. Erger punt is parkeren stop&go.

Bezoekersaantal van 60.000 niet gehaald.

Het overleg was meer gericht op vooruitblikken.

Overname van Windkracht 4 en Buena Vista per 15 november vast.

Herinrichting Molenstraat volgend jaar. Dit is het traject vanaf Veerdam tot entree zone.

1 November nieuwe aanbesteding van de waterbus.

Voor parkeren Alblasserdam worden er 3 opties onderzocht : haven, Nedstaal of onder de brug. Deze laatste heeft het minste kans.

Huidige transferium wordt volgend jaar beheerd door Ilse v.d. Plas. Zij gaat daar ook haar fietsverhuur onder brengen. Haar boot over de Alblas wordt dan ook gerealiseerd.

Er is nog steeds een overleg met Q-Buzz.

Bus parkeerplaats ook volgend jaar nog niet volledig te gebruiken. Reden is dat natuurwacht bezwaar heeft gemaakt. De bus parkeerplaats bij de Fa. de Lange is vanwege de kosten gestopt.

De bewegwijzering naar Haven-Zuid moet beter op de matrixborden vermeld worden.

Het parkeerterrein moet iets aantrekkelijker gemaakt worden, b.v. met een toiletgebouw.

Bewegwijzering naar kamper parkeerplaats duidelijker aangeven.

Streven is bij molens alleen invalidenparkeerplaats en mensen met kleine kinderen.

Er wordt gekeken naar compensatie voor de ondernemers

Commissie leefbaarheid  De bijeenkomst is uitgesteld tot volgende week 

Commissie molengebied 23 oktober hadden vertegenwoordigers van De BLK, de molenbewoners en het  SWEK een gesprek met elkaar. De heren Klapwijk en Verloop waren erg te spreken over de nieuwe SWEK directeur en de sfeer van het gesprek. In dit gesprek kwam naar voren dat de woningen achter Windkracht 4 zouden kunnen blijven staan. Onderwerpen als groepshoreca, dorpsvoorzieningen, het De Joode terrein, wat eigenlijk de benaming Potterrein zou moeten hebben, het openbaar  vervoer en de verhouding toeristen/dorp kwamen aan de orde. Ondanks de optimistische toon, was de voorzitter niet zonder zorgen, die overigens vooral bij de gemeente lagen. Hij vond het van die zijde wel heel stil de laatste tijd. Het is de bedoeling dat de dorpsagenda zo snel mogelijk naar de gemeente gaat, als gespreksonderwerp. 

Commissie communicatie en PR Is niet bij elkaar geweest. Er staat een afspraak voor volgende week 

Rondvraag/opmerkingen: De bomen langs de Beatrixweg geven heel veel klevend materiaal, gevormd door luizen, af. De bewoners klagen erover, dat hun auto er helemaal onder zitten. Er is contact opgenomen met de gemeente over dit probleem. 

Vanuit de gemeente is gevraagd of er behoefte is aan een samenkomplek voor jongeren van 12 tot ca. 15 jaar. We concluderen dat er niet veel Kinderdijkse jongeren zijn binnen deze leeftijd en dat er dus geen behoefte aan (b)lijkt te zijn. 

De heer Van Driel vraagt of er al uitsluitsel is of er huisvuil naar Hendrik Ido Ambacht mag, omdat Groot-Ammers wel ver is voor Kinderdijkers. Uit de reactie blijkt dat we daar niets mogen brengen. Wel komt er een klein depot in Nieuw-Lekkerland voor huisvuil. 

De heer Van Driel meldt, dat er geklaagd wordt in zijn omgeving over de lage waterstand en verlanding van de boezem. De voorzitter gaat hierover contact opnemen met de voorzitter van de vereniging Natuurgenot. 

De volgende vergadering is op 17 januari om 18.30 uur in De Klok.

Dorpsplan

‘Je kunt hier met elkaar wat bepalen.’

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk houdt drie online sessies met inwoners over de toekomst van het dorp

Er gebeurt veel in en rond Kinderdijk. Voorzieningen dreigen te verdwijnen omdat ze niet rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Er is een woningtekort, zeker voor ouderen en starters. Het klimaat speelt parten: soms is er sprake van wateroverlast, terwijl tegelijkertijd dijken scheuren door droogte. De toeristenstroom wordt alsmaar groter. En het verkeer in de Molenstraat zorgt voor overlast en een gevoel van onveiligheid.

Tijd om eens goed na te denken over de komende jaren. In drie online-sessies praten inwoners van Kinderdijk over het heden en de toekomst van het dorp. Wat is waardevol en moet behouden blijven? Wat kan en moet beter? Hoe ziet Kinderdijk er over tien jaar uit? Welke dromen hebben we?

Dit stuk is een weerslag van de drie sessies. Het dient als aanzet tot een bredere discussie over de toekomst van Kinderdijk en uiteindelijk tot het Dorpsplan 2021 – 2031. Dat plan verbeeldt de dromen van de inwoners van Kinderdijk en het vormt de basis voor gesprekken die de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zal voeren met de gemeente Molenlanden, de provincie, de Swek, het Waterschap en andere partijen die betrokken of leidend zijn bij de inrichting van de toekomst van Kinderdijk.

Een dorpsplan? Wat kun je daarmee?
Een voorbeeld: Ritthem

Een dorpsplan kan leiden tot positieve verandering in het dorp. Dat toont Ritthem, waar inwoners met zo’n plan dromen hebben gerealiseerd.

Ritthem is een dorp tussen Vlissingen en Vlissingen-Oost (het haven- of zogenoemde Sloegebied). Er wonen iets meer dan 500 mensen. Die zagen dik tien jaar geleden dat problemen ferm de kop opstaken en het leefklimaat bedreigden. Uitbreiding van het Sloegebied en dus meer bedrijvigheid bij en in het dorp. Vergrijzing. Nauwelijks voorzieningen. Een basisschool met slechts 39 leerlingen. Een dorpshuis dat op omvallen stond. Er moest een plan komen om het tij te keren. Zo ontstond het Dorpsplan 2009 – 2019.

Christel Klapwijk was nauw betrokken bij het maken van dat plan. ‘We wilden het schrijven met inspraak van alle inwoners. We hebben daarom een enquête gemaakt en die persoonlijk bij ieder huishouden in het dorp afgegeven en twee weken later weer opgehaald. De respons was hoog: 81%.

Wat bleek: mensen vonden het belangrijk om in Ritthem te wonen en er te blijven wonen. Ook de jongeren. Maar dat kon niet. Er waren geen woningen beschikbaar. Er moesten dus starterswoningen komen en ook woningen voor ouderen zodat er doorstroom zou komen.

Christel: ‘Het dorpsplan hielp heel erg in gesprekken met de gemeente. Het plan schetste een beeld van wat er speelde, waar mensen zich zorgen over maakten.’

Niet alle bedreigingen konden worden afgewend. ‘Uitbreiding van het Sloegebied hebben we niet kunnen tegengehouden. De basisschool verdween en winkels zijn er niet gekomen. Maar, op de plek van oude basisschool komen nu 2 koopwoningen en 4 levensloopwoningen. En op andere plekken komen ook woningen. Kleinschalig, maar toch.
‘En we hebben het oude Dorpshuis nieuw leven ingeblazen. Het gebouw was Spartaans, niet gezellig. Een echtpaar heeft het gekocht en er een theater in gemaakt. Dat is in Ritthem en verre omstreken vrij bekend en zelfs beroemd geworden. Dat geeft bedrijvigheid in dorp. Dat heeft heel goed uitgepakt.’

Wat is Kinderdijk?

Voordat we kunnen dromen over de toekomst, is het goed om duidelijk te hebben wat Kinderdijk op dit moment is voor de inwoners. Stel, je loopt met een nieuwe vriend of vriendin door Kinderdijk, waar loop je langs en vertel je een verhaal over?

De deelnemers aan de sessies kwamen met deze steekwoorden:

De speeltuin
Natuurlijk is het verleidelijk om te vertellen over de molens. Over de geschiedenis, de mensen die er wonen. Toch wordt net zo makkelijk een verhaal verteld over de speeltuin, die groene, veilige oase midden in het dorp. Het is opgezet en wordt beheerd door inwoners. ‘Ik vertel over de buren die er alles in de gaten houden.’
‘In de speeltuin zorgt iedereen voor elkaar.’
‘Ik ontmoet ook mensen in de speeltuin.’
‘Dat komt omdat de speeltuin geen doel is, maar een middel. Daar klus je samen, organiseer je een lampionnenoptocht. De een gaat naar de kerk, de ander naar voetbal, maar iedereen gaat naar de speeltuin.’
‘Ik heb geen kinderen in de speeltuin gehad. Maar ik heb wel het gevoel: het hoort bij het dorp, dus ook bij mij.’

Ruimte
Ook de ruimte in en om Kinderdijk wordt geroemd. De weidse uitzichten over de boezems en de rivier. De grote stukken groen waar je als kind heerlijk kunt spelen. Waarom wens je ieder kind toe om op te groeien in Kinderdijk?
‘Ik heb een stoere dochter van vier die een echte Kinderdijker wordt. Ze gaat het groen in om te ravotten. Er wordt mij vanuit Rotterdam vaak gevraagd: is dat allemaal wel veilig? Ja hoor, zeg ik dan oprecht. Mijn dochter loopt gewoon alleen buiten rond.’ Dat kan, omdat het dorp klein is en iedereen dus op elkaar kan letten. En er is ruimte. Dat geeft een veilig gevoel.
Op elkaar letten is in Kinderdijk een vanzelfsprekendheid. Hier betekent dat: voor elkaar zorgen. Want iedereen laat elkaar in zijn waarde. ‘Niemand is onder de indruk van de grootte van je huis. Je hoeft hier niet dik te doen. Dat maakt geen indruk. Dat zit hier in Kinderdijk bij iedereen.’
Respect hebben voor elkaar en je omgeving krijg je in Kinderdijk al van jongs af aan mee. ‘Kleine kinderen leren omgaan met oudere kinderen. Want ze spelen allemaal met elkaar. Dat komt ook door de breedte van aanbod. Het kan niet anders.’
‘Kinderen van Kinderdijk hebben eigen verantwoordelijkheid. Ze geven bijvoorbeeld allemaal om de speeltuin. Ook als ze 13 of 14 zijn zorgen ze ervoor.’
‘Ik was altijd heel erg trots als ik zag hoeveel schade er op oudjaar was aangericht: nul. Er is een groot eigenaarschap van het dorp. Daarbij speelt mee dat je elkaar kent: je gaat je eigen huis niet slopen.’

Kinderdijk volgens Wendy Meulenkamp
Wat is kenmerkend aan Kinderdijk? Volgens Wendy Meulenkamp kunnen we dat in vijf onderdelen opsplitsen: de kerk, het dijklint, de scheepswerven, de Schanspolder en de molenbewoners. Ze ziet bedreigingen en kansen voor het dorp.

De kerk
Duidelijk. Die is vanaf overal zichtbaar.

Het dijklint
Karakteristiek voor Kinderdijk is de bebouwing langs de Lekdijk. De lintbebouwing bestaat uit karaktervolle, lage gebouwen, vaak met diepe tuinen. Elk gebouw heeft een eigen uitstraling. De gebouwen zijn bepalend voor het straatbeeld en maken onderdeel uit van het verleden. Langs het lint heb je veel doorkijkjes naar het ruime landschap achter de panden.

Scheepswerven
De scheepswerven (IHC en voorgangers) hebben het beeld van het dijklint bepaald. Heel veel panden zijn gebouwd voor directeuren en medewerkers van de werven. Ook voor de Spanjaarden die werden ingevlogen om hier te werken.
De scheepsindustrie zelf is heel erg gezichtsbepalend. De gebouwen zijn nog zichtbaarder dan de molens.

Schanspolder
In de wijk woon je collectief, samen. Er zijn altijd veel mensen op straat. Dat kan, omdat het verkeer er relatief rustig is. Hier vind je de speeltuin en de moestuin.

Molenbewoners
Dit is een eigen groep die woont op het gebied van de Swek of het Waterschap. De molens staan in beschermd dorpsgezicht, want de boezems zijn beschermd dorpsgezicht.

Bedreigingen
Loopt het niet een beetje uit de hand met het aantal (verkeers)borden in het dorp? Je wordt via een bord soms zelfs in het Chinees aangesproken.
Wat ook toeneemt: het aantal woningen dat B&B wordt. Dat is zorgelijk. Later we ervoor zorgen dat het dorpslint met authentieke bebouwing zo blijft.

Kansen
Bij de aankomst van de pont staan containers en een wachthuisje. Dat is niet aantrekkelijk, maar het kan eenvoudig aantrekkelijker worden.
Het De Joode-terrein komt vrij. Kunnen we daar als dorp iets mee?

Samen
Wat ik mooi vind aan Kinderdijk: je kunt met elkaar nog wat bepalen. Je kunt meedenken en meedoen. Kijk naar de speeltuin en de moestuin.

Dromen
Hoe ziet Kinderdijk er over tien jaar uit? Waar dromen we van? Wat moet blijven, wat moet er komen, wat mag weg?
Er blijkt een vanzelfsprekende behoefte te zijn om te ontmoeten. Dat woord komt regelmatig terug. De Kinderdijker wil in contact zijn met dorpsgenoten. Niet zo vreemd dat een dorpshuis hoog op het wensenlijstje staat.

Dorpshuis
Het dorp heeft behoefte aan een plek à la De Klok. Een huiskamer waar je een bakje koffie kunt drinken, kunt vergaderen en elkaar kunt ontmoeten. En nog veel meer. Waarom kan het ook geen ruimte bieden voor een school voor de allerjongsten? Er kan ook een bioscoop of een theater in. Het dorp kan het opzetten, net zoals de speeltuin is opgezet. Met steun van fondsen en een ondernemer die het uitbaat.

Wonen
Eenmaal Kinderdijker, altijd Kinderdijker. Jongeren komen regelmatig terug in het dorp. Ouderen hebben grote moeite om er weg te moeten. Voor beide groepen zouden meer mogelijkheden moeten zijn om zich er (weer) te vestigen of om er te blijven. Is er wel voldoende betaalbare woonruimte voor starters op de koopmarkt of huurders op de (sociale) woningmarkt. Moet er geen voorziening komen voor ouderen met een zorgbehoefte?
De woon-toekomst ziet er zorgelijk uit. Volgens de huidige plannen van de ontwikkeling van het gebied zouden minstens elf woningen uit het dorp verdwijnen. Die woningen behouden, is al een stap in de goede richting. En ervoor zorgen dat een woning als woning behouden blijft en bijvoorbeeld geen B&B wordt.
Ook over de molens zijn zorgen. Een molen die leegkomt, wordt van oudsher automatisch weer bewoond. Dat moet wel zo blijven, vindt het dorp: ‘De molens zijn niet van de toeristen, die zijn van ons.’

Toerisme
Er is een haat-liefdeverhouding met toeristen. Wat heeft het dorp eigenlijk aan ze? Ze komen nauwelijks in Kinderdijk want ze worden zoveel mogelijk in het molengebied opgevangen en gehouden. Daar profiteert het dorp dus niet van. Tegelijk zorgen ze wel voor overlast doordat ze in groten getale door de Molenstraat rijden.
De inwoners vrezen dat de balans de verkeerde kant op slaat. ‘Het wordt grootser en grootser. Het lijkt alsof wij daar als dorpelingen geen invloed op kunnen uitoefenen.’
‘Kunnen we nog wat inbrengen om Kinderdijk te laten bestaan zoals het is?’
Toch, toerisme is niet verkeerd. ‘Zeker niet als het je wat oplevert. Doordat je contact krijgt met een Fin of Amerikaan in het dorpshuis of het café.’

Bereikbaarheid
Met het toenemende verkeer over de Molenstraat is het grootste pijnpunt genoemd als het over bereikbaarheid gaat. De straat is de enige doorgaande route. Gebeurt er een ongeluk, dan staat meteen alles vast. Omrijden kan, maar duurt minstens drie kwartier.
Het verkeer in de Molenstraat rijdt vaak ook te hard. En er is veel zwaar verkeer: vracht en bussen. Dat leidt tot overlast voor bewoners aan de Molenstraat. Vooral in geluid en trillingen.
Meer asfalt aanleggen? Dat vindt niemand een optie. Een metrolijn naar Rotterdam dan? Misschien moet eerst het huidige OV optimaler worden. De tijdschema’s van bus en waterbus wekken wrevel op. Ze beginnen ’s ochtends te laat en houden ’s avonds te vroeg op.

Hoe het ook kan
In Gent hebben bewoners aan een drukke straat het heft in handen genomen en toveren ze een paar keer per jaar de openbare weg om tot Leefstraat. Er gaan stoelen en tafels naar buiten, en speeltoestellen en parasols. De bewoners parkeren hun auto allemaal ergens anders in de stad. ‘Wij gebruiken de straat niet voor auto’s, maar om te leven.’ Auto’s die door de straat moeten, worden zo vanzelf gemaand om langzaam te rijden. ‘Ik kan nu met een gerust hart mijn kinderen buiten laten.’
De Leefstraat verhoogt de leefbaarheid en het gevoel van welzijn. ‘Als je van je werk komt, heb je meteen het gevoel dat je op vakantie bent.’ De buurt is ook meer tot elkaar gekomen. ‘Wij hebben elkaar tijdens de periode van de Leefstraat beter leren kennen. Ouderen, jongeren, iedereen komt buiten. Het is de beste straat van Gent.’

Kan zoiets ook met de Molenstraat? Kunnen we de straat weer van ons maken en niet van de auto’s? ‘Doen we dat niet al in de Schanspolder?’ vraagt iemand zich af. ‘Dan zou het toch ook kunnen in de Molenstraat?’ zegt iemand anders. ‘Je trekt er ook toeristen mee het dorp in.’
Is een echt centrum van het dorp niet een oplossing, vraagt iemand zich af. Zou het gebied rond De Klok daar niet geschikt voor zijn? Zeker gezien de geschiedenis van het gebouw en de ligging. Zo’n centrum zorgt er misschien voor dat het verkeer langzamer door het dorp gaat rijden.
Dat er iets moet gebeuren met de Molenstraat, daar is iedereen het wel over eens. ‘Bij mij is al een paar keer een spiegel van mijn auto gereden.’
Is wegverbreding een optie? Het wordt beter gevonden om een stuk van het trottoir op te offeren voor meer parkeerplaats. Dat zou schade aan auto’s moeten voorkomen.
En de snelheid, kan die omlaag? Zeker voor zwaar verkeer zou dat behoorlijk wat overlast schelen. ‘Ik zie in dorpen om ons heen overal 30 km-borden. Dat kan hier toch ook?’ Rood asfalt wordt ook genoemd als optie. Waarom niet andersom gedacht, zegt iemand, en zwaar verkeer weren uit het dorp.

Veerdam
Ook het verkeer op de Veerdam baart zorgen. Sinds er een nieuw pont in gebruik is, kan er hoger en dus zwaarder vrachtverkeer door de straat. De gemeente deelt de zorg en bekijkt wat er gedaan kan worden. Een deelnemer aan de sessies heeft al een suggestie: ‘In andere plaatsen maken ze straten tot fietsstraat waar je ook met de auto over mag. Kan dat ook niet met de Veerdam.’

Hoe duurzaam is Kinderdijk?
Ons leefplezier wordt voor een deel bepaald door het klimaat. Extreem warme of natte periodes hebben zijn weerslag op ons humeur. En die periodes lijken steeds vaker voor te komen.
Wat merk jij aan het veranderende klimaat in Kinderdijk?

Te nat en te droog
Kinderdijk heeft een steeds groter probleem met water. Periodes van overdadige neerslag worden afgewisseld met periodes van grote droogte. De Schanspolder merkt dat. De woonwijk in de kom van Kinderdijk staat soms blank. Tegelijk is sprake van verdroging. De Overwaard heeft een probleem met dijken die verdrogen. De scheuren zijn al zichtbaar.

Groen moet je doen
Hoe kunnen we het tij keren? Het is simpel, zegt Richard Slagboom van Arvalis Natuur & Landschap en docent Aardrijkskunde. ‘Je moet klein beginnen. Met je eigen tuin bijvoorbeeld. Zorg voor groen. Een stuk gras, boompjes, inheemse kruiden en een vijver bijvoorbeeld. Leg een groen dak op je schuur. Zo houd je water vast. En dat is nodig.
‘Het samen doen is nog leuker. Met je buurt, je gemeente of je waterschap. Het waterschap heeft daar aardig wat geld voor beschikbaar.
‘In Nieuw-Lekkerland is zo een stuk braakliggend grond omgetoverd in een gebiedje met natuurvriendelijke oevers, poelen, planten en bomen. Het belangrijkste: je kunt daar water vasthouden in droge periodes. Dat kan ook in Kinderdijk. Zoek stukjes groen waar je een wadi aan kunt leggen. Op het De Joode-terrein bijvoorbeeld.’

Wat is een wadi?
Wadi is het Arabisch woord voor dal. Nederland gebruikt het als Water Afvoer Drainage Infiltratie. Het is een buffer- en infiltratievoorziening voor water. Als het hard regent, vang je er hemelwater mee op dat normaal in het riool verdwijnt. Bij droogte kun je het weer teruggeven aan de omgeving via het grondwater, of door besproeiing van de omgeving.

Hoe kunnen inwoners van Kinderdijk omgaan met het veranderende klimaat? De deelnemers aan de sessies komen met een aantal ideeën.

Leg groene daken aan. Een groen dak koelt en houdt water vast. De gemeente Molenwaard heeft er een subsidiepot voor. De vraag is of iedereen zelfs met subsidie een groen dak kan betalen. Daarom: doe het samen. In IJsselstein doen ze het al. Daar helpen ze elkaar om daken te vergroenen. ‘We kunnen een energie-coöperatie opzetten. Door gezamenlijk in te kopen, maak je het betaalbaarder.’

Leg zonnepanelen aan. Ook hier weer: doe het samen. Ze kunnen op woningen, maar ook het dak van de tribune van De Zwerver is een ideale plek. En wat te denken van de daken van IHC? De stroom die daar wordt opgewekt, is dan (deels) voor het dorp. Dat scheelt elke inwoner geld op de energierekening.

Een warmtepomp voor het dorp. Dat kan zelfs in Schanspolder. Je kunt er weliswaar geen put slaan, maar je kunt er wel gebruik maken van water van de rivier. Het kan ook bij de molens, waar water uit de boezem gebruikt kan worden.

Waterdoorlatende tegels. Wil je tegels in je tuin? Denk dan aan waterdoorlatende tegels.

Maak gebruik van wat er al is. De sloot achter de eretribune van De Zwerver is nu een meter breed. Kan die niet drie meter breed worden? De ruimte is er. Het zou een ideale plek voor regenwateropvang zijn.

Zorg voor meer groen in de openbare ruimte. Neem de speeltuin. Daar stond vroeger een heg omheen. Nu is dat een hek, want niemand wilde de heg snoeien. Waarom geen heg om het hek? Tijdens de sessies meldden zich vier vrijwilligers om te komen snoeien. Een heg zorgt voor verkoeling en biedt een schuil- en nestelplaats voor vogels en insecten. ‘Vroeger hadden we veel meer mussen dan nu.’

Pak het probleem bij de kop. Is er sprake van wateroverlast en tegelijk droogte: leg wadi’s aan of vang water op onder het kunstgrasveld van De Zwerver. Zijn er te veel ganzen en rode rivierkreeften die een bedreiging zijn voor de oevers? Zet ze op de menukaart van een restaurant.

Doe het samen. Het dorpsinitiatief in IJsselstein laat zien dat het succes kan hebben. Wat in Kinderdijk gebeurt met de speeltuin, gebeurt daar in heel het dorp. Bekijk samen de mogelijkheden van duurzame energie. Gebruik het huidige gasnet voor waterstof. Leg groene daken en zonnepanelen aan en zorg voor een of meerdere wadi’s. De kracht van samendoen: het wordt betaalbaar. ‘Laten we gaan autodelen. En samen gereedschap of steigers aanschaffen. Iedereen is geneigd om alles zelf te kopen. Waarom?’

Alles in één op het De Joode-terrein
Het lijkt haast te mooi om waar te zijn, maar er lonkt een concreet project waar Kinderdijk direct mee aan de slag kan om wensen te vervullen: het De Joode-terrein. Nu nog parkeerplek voor medewerkers van Werelderfgoed, binnenkort (deels) terrein voor het dorp. Hoe zouden we dat willen inrichten?

Er kan een honden uitlaatterrein komen, maar ook meer biodiversiteit door een deel om te vormen tot park met een pluktuin. Ook een strandje behoort tot de mogelijkheden. De gebouwen op het terrein kunnen gebruikt worden als caravanstalling en op de daken kunnen zonnepanelen voor het dorp.

Het De Joode-terrein lijkt ook een geschikte plek voor een wadi. Zware regenbuien kun je daar opvangen en later teruggeven aan het dorp. Voor het besproeien van de speeltuin, bijvoorbeeld. Met de wadi kun je ook de geschiedenis laten terugkomen. Vroeger was op het terrein een balkengat, een plek waar hout werd gewaterd. De wadi kan zo gemaakt worden dat het lijkt op een balkengat.

Het De Joode-terrein kan kortom een ontmoetingsplek van heel het dorp worden, met duurzame oplossingen voor milieuproblemen, waar de geschiedenis terugkomt en dat alle inwoners van het dorp samen opzetten en beheren.

Kort verslag bestuursvergadering BVLK, 9 maart. Deze vergadering was wederom digitaal

Ingekomen mail: van Els Stam, over het zware verkeer, met name tractoren, over de Molenstraat.

Commissie verkeer: Conny Stam heeft een digitale bijeenkomst bijgewoond over het Kloos/Mercon terrein op de West-Kinderdijk, waarin het gaat over de te bouwen woningen, de parkeerplaatsen en aansluiting van dit gebied op de bestaande weg. Ook de veranderde loop van het fietspad kwam ter sprake. Is is een YouTube fimpje uitgebracht en de leden van het bestuur krijgen het toegezonden. Op 1 september start de bouw van de woningen. Het vervoer van materialen gaat voornamelijk over het water.

Vanaf hier komt gemeentelijk verbinder Ben ? Erbij. Cor van Driel maakt van de gelegenheid gebruik om het zware verkeer op de Molenkade aan te kaarten en bespreekt ook het probleem van de auto’s die afslaan bij de eerste IHC-afslag (vanaf Alblasserdam) en te laat tot ontdekking komen dat ze er daar niet in kunnen. Dan draaien de bestuurders en rijden snel weg, vergetend dat daar ook een fietspad ligt. Oplossing voor probleem zwaar verkeer wordt gezocht in de aanwezigheid van twee studenten die gaan turven om hoeveel zwaar verkeer het gaat. Die blijven echter s’nachts niet staan en ook dan rijden er tractoren, alhoewel minder dan overdag. Bij de afslag IHC wordt een extra fietsbord gezet.

Commissie leefbaarheid: Fatih vertelt van het gesprek met Cor, Wim en Laura vd Graaf, die eerder de “Heidag” zou leiden, naar aanleiding van het onderwerp Kinderdijk in de toekomst.

Er is ook een gesprek geweest met een vertegenwoordigster van de molenbewoners en enkele leden van Kinderdijk Ons Dorp. (zie verderop in dit verslag).

Eerdaags gaat er een groepje aan de slag over de inhoud van de Dorpsagenda met Kinderdijk in de toekomst als uitgangspunt. Er zullen daarna 5 digitale gesprekken volgen met ca. 30 dorpsgebonden personen waarin o.a. de onderwerpen Opgroeien en Wonen in Kinderdijk besproken worden.

De bestuurleden willen dit snel in gang zetten. “Wij moeten de regie nemen, anders hobbelen we achter de feiten aan”< aldus Wim Verloop.

Ben verwijs naar een van de Molenlandendorpen dat succesvol werkt met een buurtplatvorm. Cor weet dat de bewoners van de gemeente Heusden, enigszins vergelijkbaar met Kinderdijk, contact met elkaar hebben via een zg. Buurbook. Een en ander wordt uitgezocht.

Er wordt een afspraak gemaakt met Ben over de datum en tijd van de Schouw. Het voorstel: 22 mei, van 10 tot 12 uur.

Met Ben wordt de afspraak gemaakt dat hij eens per twee vergaderingen deels aanschuift bij onze vergadering om meer deelgenoot te worden van wat hier in Kinderdijk speelt.

Om diezelfde reden heeft de commissie Communicatie en PR ook niets te melden,

Commissie Molengebied: Wim, Fatih Jaqueline, Wendy (beiden van ons Dorp) en molenaar Anja hebben gesproken over de dorpsagenda. Peter Paul kon er niet bij zijn.

Besloten is dat Jaqueline en Wendy samen een documentje hierover schrijven, als voorschot op de reële dorpsagenda, want de tijd dringt.

Speeltuin: Ron Both heeft de voorzitter benaderd om uit te leggen dat de speeltuin voornemens is een zelfstandige stichting op te richten. Echter: Dit bleek geen voornemen, want op 1 januari heeft er al een oprichting plaatsgevonden. Daarvoor is wel een wijziging van ons reglement nodig, wat in de ledenvergadering dient te gebeuren.

Het bestuur heeft niet zozeer bezwaar, maar we vragen ons wel af waarom de speeltuin dit wil, want de samenwerking is altijd goed geweest. We vinden ook de volgorde: eerst oprichten en dan inlichten omgekeerd en niet prettig.

Rondvraag: Conny vraagt of er een nieuwe computer voor secretaris Kees van den Heuvel gekocht mag worden, want de huidige is sterk verouderd. Dit gaat gebeuren.

Verkorte versie jaarverslag 2020

Verkorte versie jaarverslag 2020 Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk

( Vanaf half februari staat voor geïnteresseerden ook de gehele versie op de site)

Dit jaar bestond de vereniging 30 jaar. Dit zou met feestelijkheden gevierd worden, maar dat kon niet doorgaan, vanwege de Coronacrisis

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer op de gebruikelijke manier in partycentrum De Klok vergaderd en vier keer online, vanwege de Coronamaatregelen. De algemene ledenvergadering kon om die reden ook geen doorgang vinden. Daardoor is er ook geen bestuursverkiezing geweest en bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Evenals in 2019 werd er weer gewerkt met commissies te weten: verkeer, leefbaarheid, communicatie en PR en molengebied.

Behalve in de reguliere vergaderingen en de commissievergaderingen waren de leden ook afwisselend aanwezig bij andere overleggen, meestal ook in digitale vorm.

Jaarverslag 2020

Verkeer

In januari bleek dat er geen 24 uurs systeem voor het vergunning parkeren zou komen, maar dat dit alleen zou gelden voor het zomerseizoen.

Het zware verkeer dat over de Molenstraat rijdt kwam ook ter sprake. Niet duidelijk is, wie er verantwoordelijk is voor evt. schade aan de huizen.

Op 9 juli kwamen de twee wijkagenten Plasman en Van Tilburg op uitnodiging ons bijpraten. Hun werkterrein is Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Het drugsdealen bij de Puntweg kwam aan de orde evenals hun zichtbaarheid in Kinderdijk en de verkeersproblemen in de bocht bij de kerk.

Ten aanzien van de parkeeroverlast door bezoekers van voetbalvereniging De Zwerver is met de verenigingsvoorzitter gesproken.

In oktober werd duidelijk dat de Boa’s gecontroleerd hadden op de aanwezigheid van de parkeervergunningen. Dit werd nog afgedaan met een waarschuwing. In 2021 is dat anders.

De bebording in de wijk is bekeken. De zichtbaarheid van de borden kon beter, maar de aanwijzingen daarop waren duidelijk.

Omdat de toeristenstroom vanwege Corona uitbleef, is het parkeervergunningensysteem nog niet getest.

Leefbaarheid

Alle activiteiten voor het 30 jarig jubileum waren al bedacht en uitgewerkt en de datum 9 mei, stond vast. Dit alles ging jammer genoeg niet door. We hopen in het nieuwe jaar op herkansing.

In februari was er weer een schouwronde.

In het voorjaar is er contact geweest met de heer Mons, met de vraag of er al iets te melden viel ten aanzien van de wateroverlast bij de Veerdam. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het water in de woningen niet afkomstig is van de sloot erachter. Het lijkt vanonder de huizen naar boven te komen. Opdat deze wateroverlast al jaren speelt en er geen schot in de zaak lijkt te zitten, heeft het bestuur een bureau “in de arm” genomen ter bevordering van de voorgang. In oktober heeft dit bureau een onderzoek uitgevoerd.

Op de jaarlijkse burendag, op 26 september, zou er een barbecue gehouden worden in de speeltuin. Ook dit vond geen doorgang wegens Corona. Omdat de Molenmarkt ook niet door kon gaan, is er in de speeltuin een succesvolle bescheiden rommelmarkt gehouden.

In december zijn de drie lampjeskerstbomen weer neergezet en bij alle inwoners werd een leuke houten attentie aan de voordeur gebonden.

Molengebied

In november 2019 heeft de vereniging een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenten tav de invulling van het molengebied. Daarna is een zitting daarover geweest in de bezwarencommissie en vervolgens is het ter afhandeling weer bij de gemeente gelegd. Dit jaar is het niet afgehandeld.

De molenbewoners overwogen een huurdersvereniging op te richten om een officiële gesprekspartner van de verhuurder/ het SWEK, te zijn.

In februari was er overleg met de heer Spaans van de gemeente, over de eventuele uitkoop van de panden bij de ingang van het molengebied, zoals Windkracht 4 en de twee huizen aan de achterzijde.

Verdere veelal losse punten t.a.v. het molengebied zijn te lezen voor de meer geïnteresseerde lezer in het uitgebreide jaarverslag.

Communicatie en PR

Tijdens de in december 2019 gehouden Winterfair in De Klok, kregen de bezoekers een nieuwsbrief uitgereikt, die ook huis aan huis bezorgd werd. Samen met de huis-aan-huis ledenwerfactie, leverde dit ca. 200 nieuwe leden op.

De dames Prins en Stam hebben hun kennis verrijkt t.a.v. website bouwen. Dit heeft geresulteerd in een facelift van de verenigingswebsite en inmiddels is de leefbaarheidsclub ook te vinden op facebook.

In september besprak het bestuur het plan om gezamenlijk een middag op een andere locatie in ontspannen sfeer door te brengen, om samen met een groepsleid(st)er van “buiten” te brainstormen over de ontwikkelingen nu en op termijn rondom Kinderdijk.

Verkorte versie vergaderverslag 19 januari 2021

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 19 januari 2021 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Wederom een online vergadering. Iedereen is aanwezig, de dames Stam en Prins en Cees van den Heuvel zitten bij elkaar en zijn dus niet “in beeld”, maar wel hoorbaar.

Commissie verkeer

Er is een gesprek geweest met de heer Spaans, waarbij het antwoord op eerdere vragen vooral was “Er wordt aan gewerkt”. Hoe eraan gewerkt en teruggekoppeld werd, kwam niet uit het gesprek. Wim Verloop doet de suggestie om het gesprek met Ben Roos aan te gaan, want hij is voor antwoord op veel vragen de juiste persoon. Cor van Driel vertelt dat Roos moeilijk bereikbaar is, want hij reageert niet op zijn mails met vragen. Men gaat proberen toch contact te leggen. Fatih gaat in gesprek met de heer Spaans om toch meer helderheid te krijgen.

Op 27 februari is er een vervolgoverleg over de entree zone. Over de door De Klok gevraagde blauwe zone voor het partycentrum is nog geen duidelijkheid.

De verdere discussie gaat over de parkeergelden bij het SWEK. Wim Verloop vertelt dat er eigenlijk geen wettelijke basis is voor de inning, omdat het terrein van het Waterschap is. Nu wordt er soms geld geïnd en soms niet. Dat komt vreemd over.

Commissie Leefbaarheid

Het kerstpresentje, dat langs de deur gebracht is, leverde leuke reacties op en werd merkbaar gewaardeerd. Volgend jaar komt er nog een lichtjeskerstboom bij.

Cor van Driel heeft nog geen reactie gehad van Ben Roos op de vraag, wanneer de wijkschouw plaats zal vinden. Hij gaat dit nogmaals vragen.

We bespreken dat het nog steeds niet duidelijk is waar de scheidslijn tussen de Belangenvereniging en Kinderdijk ons Dorp ligt. Daarover komt een gesprek met meerdere mensen.

Wim Verloop vertelt dat er a.s. vrijdagmiddag sporten is in de speeltuin voor alle basisschoolkinderen. Dit wordt georganiseerd door GiGa Molenlanden. Dit bericht komt ook op facebook.

Commissie communicatie en PR

Hier valt niets te melden, doordat er door Corona weinig/geen uitwisseling is.

Ook over de speeltuin valt niets nieuws te melden.

Commissie Molengebied

Er is een informeel gesprek geweest met o.a. enkele bestuursleden, Cees vd Vlist en de wethouders van de gemeente Molenlanden en Alblasserdam. Van dit gesprek is geen verslag gemaakt. Gespreksonderwerpen waren o.a. de evt afsluiting van het gebied. Zou dit werkelijkheid worden, dan zou het toch lang gaan duren, want dan zou het Waterschap de wegen over gaan dragen aan de gemeenten, die dan een besluit moeten nemen. Ook het “virtuele hek” kwam ter sprake, dat moet voorkomen dat toeristen zomaar naar het molengebied doorrijden. Duidelijk is, dat dit nog niet goed geregeld is en daar op ingezet moet worden. Daar ligt eigenlijk nog de vraag voor: Wat is het gebied?”

Een onderzoeker van een onderzoeksteam, dat de verhouding gaat onderzoeken tussen de gemeenten en het SWEK, is ook al langs geweest voor een gesprek met Wim Verloop en Fatih Özdere. Er ontstaat discussie over de zin of onzin van een dergelijk onderzoek. De meningen zijn verdeeld.

We horen dat er nog geen opvolger is voor SWEK voorzitter Cees van der Vlist. Er zijn twee sollicitatiecommissies waarin ook enkele molenaars zitten. Vijf kandidaten hebben zich gemeld.

Wim Verkoop; ” Wij kunnen het schip niet keren, maar wel een duwtje geven, zodat het wat van koers veranderd. Dus positief denken!”

Omdat onze “Heidag” door Corona uitgesteld is, besluiten we om in een speciale online teammeeting op 5 februari door te praten over het onderwerp Kinderdijk en de toekomst.

Geldzaken

Pieter van den Bergen vertelt dat er inmiddels 139 leden hebben betaald. Doordat Margreet Prins en Conny Stam met Pieter nu op een lijst kunnen werken, hebben zij inzage en kunnen ze steunen daar waar nodig.

De volgende vergadering is op 9 februari