Categoriearchief: Nieuws

Wateroverlast Schanspolder/Veerdam

Waterbeheer Schanspolder Kinderdijk

Beschrijving watersysteem:
De Schanspolder wordt begrensd door de dijk langs de Lek en de Molenstraat, waardoor een soort ‘badkuip’ is ontstaan. Binnen de Schanspolder ligt een sloot langs twee en een halve zijde van de sportvelden en dan loost het systeem middels een lange duikerleiding (ca 230 m) middels een gemaalpomp op de Lek. Er is dus maar een beperkte hoeveelheid open water.
De huizen zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel wat betekent dat het vuilwater naar de RWZI wordt afgevoerd en het hemelwater loost op het oppervlaktewater.

Wat is er al gedaan?
Waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden (voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland) hebben in 2007 met een adviesbureau gekeken naar oplossingsmogelijkheden voor het peilbeheer in de Schanspolder omdat plaatselijk sprake was van wateroverlast door de relatief lage ligging van de woningen en terreinen. In 1996 heeft in Kinderdijk een dijkversterking plaatsgevonden en sindsdien hebben bewoners van met name de woningen aan de Veerdam 8 t/m 13 bij hevige neerslag wateroverlast in het onderhuis van hun woning. De woningen van Veerdam 1 tot en met 5 hebben vooral water in de tuin staan. Ook de sportvelden en het omliggend terrein staan bij hoge neerslaghoeveelheden onder water.

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende zaken in 2008 en 2009 gedaan:
 Vergroten pompcapaciteit
De pompcapaciteit van het gemaal is vergroot van 170 m3/uur naar 280 m3/uur. Daarbij is ook de niveaumeting voor het gemaal verplaatst naar het laagste punt van de polder (zuidwestelijke hoek sportvelden).
 Hemelwater rechtstreeks op gemaalpomp
Het hemelwaterstelsel binnen de Schanspolder loost niet meer op het watersysteem maar rechtstreeks op de gemaalpomp, zodat het direct op de Lek wordt gebracht en het watersysteem in de kern hier niet mee wordt belast.

Overleg belangenvereniging:
Op 14 januari 2020 zijn gemeente Molenlanden (John den Besten, Ben Roos) en waterschap Rivierenland (Hans Vastenhoud, Cindy Gejas) aangeschoven bij overleg van de belangenvereniging Kinderdijk om toelichting te geven op het watersysteem in Schanspolder, mede vanwege klachten over wateroverlast.
Vanuit de bewoners kwamen toen vooral signalen dat de overlast bij het woonblok aan de Veerdam niet komt door water dat vanuit de sloot de percelen op stroomt, maar water dat van onder de woning binnen dringt. Ook zou de heer Mons van de Veerdam meer informatie hebben waardoor gemeente en waterschap meer inzicht kunnen krijgen in de problematiek. Gemeente neemt contact met hem op. (Noot: er is inmiddels telefonisch contact gelegd met de heer Mons en op zijn verzoek wordt er na 9 maart een afspraak gemaakt, daarna is er vanuit de gemeente geen toenadering meer gezocht.)
Gemeente laat naar aanleiding van deze signalen een archiefonderzoek doen binnen de gemeente naar water in de Schanspolder en een onderzoek naar (oude) leidingen in de grond die mogelijk foutief werken en bij hogere waterpeilen water aanvoeren in plaats van drainerend te werken.
(Noot: er is een eerder leiding-onderzoek in het archief gevonden uit 2007)

Hoe nu verder?
Eén maatregel waarmee alle problemen kunnen worden opgelost is er waarschijnlijk niet, vandaar dat de oplossing zal moeten worden gevonden in het nemen van verschillende ‘kleine’ maatregelen die tezamen een dusdanig effect hebben dat bewoners geen overlast meer ervaren. Verwachting is dat in de toekomst door klimaatsveranderingen de piekbuien alleen maar heviger zullen worden en juist die zorgen in de Schanspolder voor problemen omdat er zo goed als geen open water (en dus geen waterberging) is en het gehele peilgebied reageert als verhard oppervlak waardoor elke regendruppel direct tot afstroming komt.

Welke mogelijke maatregelen kunnen worden genomen?
Gedacht kan worden aan de volgende mogelijke maatregelen:
 Watersysteem robuuster maken
 Toestroom naar duiker vergroten
 Aanleg duiker naar Hoge Boezem Nederwaard
 Afkoppelen hwa Molenstraat
 Afstroming hemelwater vertragen; Waterschap Rivierenland geeft subsidie voor dit soort initiatieven waarbij wordt samengewerkt. Kijk voor de subsidieregeling op https://www.hohohoosbui.nl/ .
Van deze mogelijke maatregelen dienen de haalbaarheid en financiële consequenties nog nader te worden onderzocht. Voor veel maatregelen is ook afstemming/overleg nodig met andere partijen zoals Provincie Zuid-Holland, woningbouwvereniging, etc. Een eerste contact met Provincie Zuid-Holland is inmiddels gelegd; binnenkort gaan we situatie meer in detail met elkaar bespreken

Vergunning parkeren

Eindelijk is het zover.

Vanaf 15 september 2020 gaat het vergunning parkeren in werking. Eerst zal het nog een proef periode zijn tot 1 november 2020, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.

Als het goed is zullen we dan deze praktijken van onbehoorlijke automobilisten niet meer hebben.

Parkeren op invalidenplaatsen

Ook het ongeoorloofd parkeren op invalidenplaatsen neem had over hand toe.
Onze zogenaamde handhavers zijn in geen velden of wegen te bekennen, maar zijn er wel als de bewoners even stoppen om hun boodschappen uit laden.
Een video die een handhaver laat zien die dit ongeoorloofd parkeren gewoon toelaat wordt door de gemeente Molenwaard afgedaan als een incident.

Problemen met bussen

Sinds de opening van de Stop and Go voor bussen is de overlast aan de Molenstraat alleen maar toegenomen. De chauffeurs vertikken het om in Nieuw-Lekkerland te parkeren en gaan gewoon op de Molenstraat staan. En gezien er niet gehandhaafd wordt kunnen ze hier ongestoord hun middagdutje doen om daarna levensgevaarlijke capriolen uit te halen om de bus te keren.

Brief handhaving

Regelmatig worden onze bestuursleden aangesproken dat er op verschillende plaatsen voertuigen fout staan geparkeerd zodat wandelaars, rolstoelers enz.moeilijk of niet kunnen passeren. We hebben hierover diverse malen contact gehad met politie, handhaving en de gemeente Molenwaard. Helaas is gebleken dat er wat handhaving betreft een vreemd beleid wordt gevoerd en dat er uiteindelijk niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.
Op 16 april hebben wij hierover een brief naar het college en de raad gestuurd, met als onderwerp de problemen van het paasweekend. Door een foutje bij de griffie van de gemeente is deze vertrouwelijke brief op de openbare website van de gemeente terecht gekomen. Dit werd direct opgemerkt door de pers en de volgende dag heeft het AD hier een artikel aan gewijd.
Op 17 april zijn tijdens de raadsvergadering door de diverse fracties vragen gesteld over deze brief. Onze kernwethouder had hier geen antwoord op en liet de beantwoording over aan de burgemeester welke onze opmerkingen over het beleid van de handhaving afdeed als een incident.

Als reactie op de raadsvergadering hebben wij op 18 april een mail verstuurd naar de fracties om duidelijk te maken dat we hier niet over een incident spreken maar over een structureel probleem.

We wachten geduldig af op de reacties.

Raadsvergadering 10-10-2017

Op de raadsvergadering van 10-10-2017 hebben wij gebruik gemaakt van ons inspreekrecht.

We hebben de raad er nogmaals op gewezen dat er nog steeds een groot parkeerprobleem is in Kinderdijk en dit gevisualiseerd met foto’s.

Ook hebben wij het verzoek gedaan op in de plannen van het gebiedsperspectief de herinrichting van de Molenstraat naar voren te schuiven als belangrijkste aanpak.

De raad was unaniem van mening dat er op zeer korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de verkeersoverlast tegen te gaan en dat daar niet mee gewacht moet worden totdat Alblasserdam zijn plannen m.b.t. Haven zuid gaat uitvoeren.

Nu ook verwijzing vanuit de Schanspolder naar de molens

Omdat wandelende toeristen in de schanspolder vaak het spoor bijster raken hoe ze bij de molens moeten komen, is op verzoek van de belangenvereniging nu ook een verwijzingsbord op de parkeerplaats aan de Christineweg geplaatst met een verwijzing naar de trap naast de kerk.
Hopelijk is hiermee de overlast van door de tuinen lopende en dwalende toeristen afgelopen.

Aanpassing Matrixbord

Op verzoek van onze vereniging is de tekst op het matrixbord aan de Molenstraat aangepast. In april dit jaar is tijdens een bijeenkomst over handhaving en verkeersmaatregelen het verzoek ingediend om de tekst aan te passen naar "Parking Windmills" i.p.v. de tekst "Parking campers".
De oude tekst suggereerde dat de parkeerplaats van IHC alleen voor campers open was gesteld. Het gevolg was dat personenauto's allemaal door reden naar de parkeerplaats van de SWEK welke maar een capaciteit heeft van 56 plaatsen en snel vol was, met gevolg kerende auto's en een dubbel aantal verkeersbewegingen op de Molenstraat.
Na de aanpassing van de tekst registreerde onze verkeerstelling 900 verkeersbewegingen minder per dag in het weekend.

Het is jammer dat door omstandigheden de tekst pas zo laat in het toeristenseizoen is aangepast, maar we zijn blij met het resultaat.

Beroep educatieschuur ongegrond verklaard

Na een jaar van strijd heeft de rechtbank van Rotterdam helaas ons beroep tegen de bouwvergunning van een educatieschuur in ons mooie molengebied ongegrond verklaard.

Wel hebben we inmiddels met de gemeente Molenwaard een afspraak dat we alsnog rond de tafel gaan om de afmetingen van deze schuur nog eens nader te bekijken.

2e Kinderdijk gesprek

Op 20 juli werd in de Klok het 2e Kinderdijk gesprek gehouden.
Op deze snikhete avond was de opkomst onverwacht zeer groot.
De bedoeling van deze avond was om te peilen hoe de inwoners van Kinderdijk dachten over het nieuwe bestemmingsplan.
Na de opening van de avond door de burgemeester werd door de wethouder uitgelegd hoe wat en waarom er een nieuw bestemmingsplan gemaakt was.
Op deze avond werd wel duidelijk dat we als inwoners van Kinderdijk grote zorgen maken over het toenemende aantal toeristen en hoe deze stroom in goede banen geleid moet worden. De denkwijze van de gemeente Molenwaard dat straks al het verkeer op Haven Zuid in Alblasserdam afgevangen zal gaan worden kon ook de inwoners niet overtuigen.