Categoriearchief: Nieuws

Update geschiedenis

Onder het kopje geschiedenis kunt U in grote lijnen het ontstaan van de belangenvereniging lezen. Deze is echter bijgewerkt tot 2012, hierna is er een radiostilte ontstaan. Omdat wij nu de website aan het updaten zijn gaan wij ook dit deel onder de loep genomen. Wij zijn met inzet van onze secretaris Cees van der Heuvel, die al vanaf het begin bestuurslid van de vereniging is, in het archief gedoken. Dit is een hele klus maar wij houden U op de hoogte wanneer het gereed is. Weet U dat onze Cees een klein kinderdijkmuseum heeft op de Molenstraat 136. Alle ditjes en datjes over de Kinderdijk kunt U hier vinden. Iedere zaterdag van 14.00 – 16.00 uur kunt U vrij naar binnen lopen.

Handhavingsverslag 2 nov 2020

Handhavingsoverleg 2 november.

Op 2 november was er wederom een handhavingsoverleg. Hier een kort verslag. Richard Grinsven van Handhaving meldde dat de houding van de parkeerwachters van het Swek afgelopen zomer buitengewoon onvriendelijk tegenover hun cliënten waren. Wanneer de parkeerplaats van het Swek vol was liepen zij niet naar de auto om mede te delen waar er eventueel geparkeerd kon worden maar stonden druk met de armen te zwaaien richting het dorp. De borden vergunning parkeren waren zelfs bij bewoners van Kinderdijk niet opgevallen. Hier komen er voor volgend jaar meer van. Handhaving meldde nadat het tekstbord aan begin Molenstraat was geplaatst er minder gele briefjes uitgedeeld werden.

De blauwe zone voor café de Klok. Nadat dit afgelopen februari in het klankbordoverleg toegezegd was, is dit nog niet geregeld. De Gemeente is hierover nog in overleg. Hopelijk is het geregeld voor April volgend jaar anders wordt het een probleem voor de bezoekers van de klok. Toeristen kunnen dan niet meer parkeren dit heeft dan grote gevolgen voor het café.

De bus parkeerplaats aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is niet voor de zomer gereed. Dit wordt halverwege 2021. In het handhavingsoverleg van afgelopen februari was aangegeven dat de ponton van de waterbus onveilig is. Er zouden hekjes op de open stukken van de ponton geplaatst worden. Dit is voor als nog niet gedaan. Er is al eens iemand in het water gevallen. Ook al is de Gemeente geen eigenaar van de ponton deze is ten alle tijde verantwoordelijk.

Kort verslag bestuursvergadering 10 november 2020

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 10 november 2020 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Vanwege de Coronaregels konden we niet in De Klok vergaderen en deden we dit online. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, maar na 10 minuten was iedereen aangemeld, zij het niet allemaal in beeld, maar wel vocaal.

Commissie verkeer: Mevr.Stam is op 2 november naar de handhavingsvergadering geweest en heeft daar een verslag van gemaakt. Daaruit valt op te maken dat heel veel toegezegde acties niet ondernomen zijn en dat dit vaak gepaard gaat met het excuus “Corona”. Zo zijn er nog geen hekken geplaatst bij het ponton van de ferry en zijn er ook nog geen klap(parkeer)hekken geplaatst bij De Zwerver. Ook is er nog niets bekend over de toezegging van de Blauwe Zone voor de Klok. Omdat de klacht “niets gedaan” ook terugkomt vanuit het handhavings- en monitoringsoverleg waar Wim Verloop geweest is, wordt besloten dat er een bestuursdelegatie een gesprek met een gemeentelijke vertegenwoordiger aangaat om dit aan de orde te stellen.

Commissie Leefbaarheid: Er komt zeer binnenkort weer een nieuwsbrief uit, waaraan de laatste hand gelegd wordt. Er is contact gezocht met Jacqueline van den Bergen als vertegenwoordigster van Kinderdijk ons Dorp met de vraag of er nog info bij moet vanuit deze groep. De dames Prins en Stam zijn druk bezig met de website. Met facebook verloopt alles prima. Wim Verloop bezocht een digitale bijeenkomst van de Regiegroep waar een focusgesprek plaatsvond t.a.v. Kinderdijk en de toekomst. Op onze website staat een uitgebreid verslag. Op de nieuwe website www.kinderdijk2030.nl kunt U hier ook over lezen. De conclusie van de discussie die we daarna voeren is: Veel nieuwe wijn in oude zakken!

Commissie Financiën: Door het toenemende aantal leden moest de bestaande ledenlijst drastisch bijgewerkt worden. Penningmeester Van den Bergen, de dames Stam en Prins gaan zich gezamenlijk hierover buigen. Op zijn laatst eind december moeten alle betalingsverzoeken eruit zijn. Betalingen kunnen op diverse manieren, leden waarvan het mail-adres bekend is gaat een mail uit met een betalingsknop, eventueel kan er nog bij leden langs gegaan worden voor betaling.

Rondvraag: Waar doen we de volgende vergadering, 8 december? Het antwoord daarop vernemen we later, want dit hangt af van de Coronaregels. Vraag: We verschuiven vanwege deze regels ook onze “Heidag” maar waar en wanneer? Antwoord: In januari, datum via de datumprikker regelen. Vooralsnog houden we de plek, de kaasboerderij in Streefkerk, aan.

Ledenwerving

De ledenwerving van het afgelopen jaar heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Ons bestand bestaat nu uit ruim 200 leden, (begin dit jaar was dat ongeveer 60). We willen jullie allemaal hier hartelijk voor bedanken. Mocht het nou toch zo zijn dat we niet aan de deur zijn geweest en U wilt toch nog lid worden laat het ons dan weten. U kunt het formulier invullen op de website of ons een messenger bericht via facebook sturen.

Kort verslag bestuursvergadering BLK, 13 oktober 2020 Geschreven door Geri de Lange-Mes

Commissie Verkeer meldt:
De BOA’s zijn in de afgelopen weken vier maal door Kinderdijk
gelopen om te controleren of de parkeervergunningen en losse parkeercouponnen
gebruikt worden. De eerste paar keer waren er minder te zien dan de laatste twee keer,
dus neemt het gebruik toe. Er werden gele waarschuwingen uitgedeeld bij afwezigheid. Dit
worden in een wat later stadium boetes.
Gemeentelijk ambtenaar A. vd Ham en bestuurslid C. Van Driel zijn samen de wijk
doorgelopen om te kijken of de borden goed zichtbaar en op logische plekken stonden.
Sommigen vielen slecht op, dat is inmiddels verbeterd. Er wordt nog nagedacht over meer
bordjes hier en daar.
Commissie Leefbaarheid:
C. Van Driel vertelt de stand van zaken ten aanzien van de
wateroverlast bij de eerste huizen (vanaf de dijk gezien) aan de Veerdam. Vooral de
familie Rodriques heeft al jarenlang last. Een bureau gaat onderzoek doen. Een
mogelijke oplossing: een buis door de dijk die het water afvoert naar de Boezem, is
volgens het Waterschap ongewenst.
Ook wordt nagedacht en gesproken over het waterprobleem in de Schanspolder.
Mogelijk ligt hieraan een ander probleem ten grondslag. Beide onderwerpen staan al lang
op de agenda, maar de oplossing met van andere partijen komen. Wordt vervolgd!
Twee speeltuinbetrokkenen zijn in sept/oktober weer langs de deur gegaan voor een
financiële bijdrage.
Commissie Communicatie en PR:
De dames C. Stam en M. Alingh Prins zijn druk met de vernieuwde website en volgen ook
een schriftelijke cursus om meer weet te krijgen hiervan. Zij houden ook facebook bij.
F. Ozdere, G de Lange-Mes en P.P. Klapwijk hebben een agenda samengesteld voor een
“Heidag” waarbij o.a. nagedacht zal worden over de rol van de Belangenvereniging en de
toekomst daarvan.
Vanwege Corona is het lastig contact te houden met de leden. Op de “Heidag” wordt ook
nagedacht over de vormen van communicatie die daarbij helpend zijn.
Commissie financiën:
Het ledental ligt door de huis-aan-huis actie die eerder dit jaar plaatsvond, op ruim 200
leden.
Voor het einde van het jaar moet de betaling van het lidmaatschap geïnd zijn. Dit zou
middels een Tikkie kunnen.
Commissie Molengebied:
Door de afwezigheid van zowel P.P. Klapwijk en W. Verloop, viel hierover niets te melden.
Er is een advertentie uitgegaan vanuit het SWEK voor een nieuwe directeur, omdat de
heer Van der Vlist met pensioen gaat. Op Public-Spirit.nl is te vinden waar deze
directeur/directrice aan zou moeten voldoen. Duidelijk is, dat “het schaap met de vijf
poten” gezocht wordt.
Rondvraag:
Gezien de deze avond aangekondigde strengere Coronaregels denken we
na of het nodig is een alternatieve vergaderingsplek te zoeken. We besluiten af te
wachten.
K. Van den Heuvel maakt duidelijk dat hij een sportieve of actieve activiteit als ontspanning
tussendoor op de “Heidag” echt niet ziet zitten, zoals een klimwand beklimmen of
kaasmaken. De bestuurleden stellen dat het toch echt “meeste stemmen gelden” is. Kees
mag wel toekijken als hij niet mee wil doen.
C. van Driel vraagt wie iets af weet van het cultuurproject bij de pont. Kees van den
Heuvel licht dit toe. Deze bronzen plaat met de heen-en-weertekst van de bekende dichter
doctorandus P. behoort bij een cultureel project in de Alblasserwaard met als titel “Dichter
bij de Polder”, waar de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh verantwoordelijk voor is. De
bronzen plaat is betaald door de Stichting Elshout (deze beheert het financieel
nalatenschap van de Kinderdijker Piet de Bruin.) Vanwege Corona was er slechts een
klein gezelschap uitgenodigd.

Nieuwe afrit naar de Westrand

De werkzaamheden voor de nieuwe afrit naar de Westrand voor o.a. een camper/bus parkeerplaats zijn in volle gang. Hiermee zullen parkeerproblemen in het dorp ook afnemen. Van hieruit zal ook een shuttlebus gaan rijden.

Vervolg wateroverlast Schanspolder/Veerdam

Begin dit jaar is er een overleg in de Klok geweest waarbij wij aanwezig zijn geweest en we de problematiek van de wateroverlast in de Schanspolder/Veerdam hebben besproken. Vervolgens zijn we uit elkaar gegaan en is er weinig meer gebeurd.

Er is door het waterschap een memo opgesteld. Er is toen getracht in contact te komen met dhr. Mons, maar dit lukte niet, eerst door het uitbreken van Corona en later doordat de heer Mons om privé omstandigheden zelf geen contact meer wilde.

Direct na de zomer is er aan een collega gevraagd dit onderwerp op te pakken. Er is aan hem gevraagd om de gehele situatie in beeld te brengen door metingen uit te gaan voeren rondom Veerdam 8 en hiermee zoveel mogelijk mee te nemen. Dit is door ziekte van deze collega ook stil komen te vallen.

Inmiddels is dit vorige week weer opgepakt en contact gelegd met ingenieursbureau Adcim om dit voor ons op te pakken. Er is voor aanstaande maandag 12 oktober een afspraak met dit bureau om de gehele situatie door te spreken. Vervolgens zullen zij gaan meten aan weg, woning, watergang, duiker en riolering. Er is hen ook gevraagd naar de bouwkundige situatie te kijken van Veerdam 8 en daar waar nodig naar andere woningen in het blok.

Als dit gebeurd is, krijgen we een beeld van de gehele situatie en kunnen we gericht maatregelen verzinnen.

Het waterschap heeft contact gehad met de collega’s van de Provincie. De Provincie wil in principe geen medewerking verlenen om het afstromende regenwater van de Molenstraat te gaan lozen op de Hoge Boezem van de Nederwaard. Dit is heel jammer, want het afkoppelen van deze m2 rijbaan van de Schanspolder waren heel welkom geweest.

Nader overleg volgt zo spoedig mogelijk zodra er een planning in zicht is.

Bebording vergunning parkeren

Het is gebleken dat de borden vergunning parkeren door niemand zichtbaar waren. Vorige week (26 sept) hebben er een aantal mensen, waaronder Cor van Driel namens belangenvereniging en Aart van der Ham namens de gemeente Molenlanden, een rondje dorp gelopen om de zichtbaarheid te controleren. Hieruit is gebleken dat er inderdaad aan aantal borden bij moesten komen om de zichtbaarheid beter te maken.
Op 30 september zijn er daarom ook een aantal borden bij geplaatst. We hopen dat het nu duidelijk is voor iedereen en dat we onze rust weer terug kunnen krijgen.

website Kinderdijk 2030

Er is een nieuwe website (Website Kinderdijk 2030) van gemeente Molenlanden, Alblasserdam en het SWEK deze werken hierin samen met hun partners. Dit is in plaats van de nieuwsbrief gebiedsperspectief. Op deze website kunt u alle projecten en ontwikkelingen van het SWEK volgen. Op deze website kunt u ook uw eventuele vragen plaatsen.
Er is ook een vermelding van een telefoonnummer (088 75 15 000) van de gemeente Molenlanden voor klachten, storingen en andere problemen.

 

Wateroverlast Schanspolder/Veerdam

Waterbeheer Schanspolder Kinderdijk

Beschrijving watersysteem:
De Schanspolder wordt begrensd door de dijk langs de Lek en de Molenstraat, waardoor een soort ‘badkuip’ is ontstaan. Binnen de Schanspolder ligt een sloot langs twee en een halve zijde van de sportvelden en dan loost het systeem middels een lange duikerleiding (ca 230 m) middels een gemaalpomp op de Lek. Er is dus maar een beperkte hoeveelheid open water.
De huizen zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel wat betekent dat het vuilwater naar de RWZI wordt afgevoerd en het hemelwater loost op het oppervlaktewater.

Wat is er al gedaan?
Waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden (voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland) hebben in 2007 met een adviesbureau gekeken naar oplossingsmogelijkheden voor het peilbeheer in de Schanspolder omdat plaatselijk sprake was van wateroverlast door de relatief lage ligging van de woningen en terreinen. In 1996 heeft in Kinderdijk een dijkversterking plaatsgevonden en sindsdien hebben bewoners van met name de woningen aan de Veerdam 8 t/m 13 bij hevige neerslag wateroverlast in het onderhuis van hun woning. De woningen van Veerdam 1 tot en met 5 hebben vooral water in de tuin staan. Ook de sportvelden en het omliggend terrein staan bij hoge neerslaghoeveelheden onder water.

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende zaken in 2008 en 2009 gedaan:
 Vergroten pompcapaciteit
De pompcapaciteit van het gemaal is vergroot van 170 m3/uur naar 280 m3/uur. Daarbij is ook de niveaumeting voor het gemaal verplaatst naar het laagste punt van de polder (zuidwestelijke hoek sportvelden).
 Hemelwater rechtstreeks op gemaalpomp
Het hemelwaterstelsel binnen de Schanspolder loost niet meer op het watersysteem maar rechtstreeks op de gemaalpomp, zodat het direct op de Lek wordt gebracht en het watersysteem in de kern hier niet mee wordt belast.

Overleg belangenvereniging:
Op 14 januari 2020 zijn gemeente Molenlanden (John den Besten, Ben Roos) en waterschap Rivierenland (Hans Vastenhoud, Cindy Gejas) aangeschoven bij overleg van de belangenvereniging Kinderdijk om toelichting te geven op het watersysteem in Schanspolder, mede vanwege klachten over wateroverlast.
Vanuit de bewoners kwamen toen vooral signalen dat de overlast bij het woonblok aan de Veerdam niet komt door water dat vanuit de sloot de percelen op stroomt, maar water dat van onder de woning binnen dringt. Ook zou de heer Mons van de Veerdam meer informatie hebben waardoor gemeente en waterschap meer inzicht kunnen krijgen in de problematiek. Gemeente neemt contact met hem op. (Noot: er is inmiddels telefonisch contact gelegd met de heer Mons en op zijn verzoek wordt er na 9 maart een afspraak gemaakt, daarna is er vanuit de gemeente geen toenadering meer gezocht.)
Gemeente laat naar aanleiding van deze signalen een archiefonderzoek doen binnen de gemeente naar water in de Schanspolder en een onderzoek naar (oude) leidingen in de grond die mogelijk foutief werken en bij hogere waterpeilen water aanvoeren in plaats van drainerend te werken.
(Noot: er is een eerder leiding-onderzoek in het archief gevonden uit 2007)

Hoe nu verder?
Eén maatregel waarmee alle problemen kunnen worden opgelost is er waarschijnlijk niet, vandaar dat de oplossing zal moeten worden gevonden in het nemen van verschillende ‘kleine’ maatregelen die tezamen een dusdanig effect hebben dat bewoners geen overlast meer ervaren. Verwachting is dat in de toekomst door klimaatsveranderingen de piekbuien alleen maar heviger zullen worden en juist die zorgen in de Schanspolder voor problemen omdat er zo goed als geen open water (en dus geen waterberging) is en het gehele peilgebied reageert als verhard oppervlak waardoor elke regendruppel direct tot afstroming komt.

Welke mogelijke maatregelen kunnen worden genomen?
Gedacht kan worden aan de volgende mogelijke maatregelen:
 Watersysteem robuuster maken
 Toestroom naar duiker vergroten
 Aanleg duiker naar Hoge Boezem Nederwaard
 Afkoppelen hwa Molenstraat
 Afstroming hemelwater vertragen; Waterschap Rivierenland geeft subsidie voor dit soort initiatieven waarbij wordt samengewerkt. Kijk voor de subsidieregeling op https://www.hohohoosbui.nl/ .
Van deze mogelijke maatregelen dienen de haalbaarheid en financiële consequenties nog nader te worden onderzocht. Voor veel maatregelen is ook afstemming/overleg nodig met andere partijen zoals Provincie Zuid-Holland, woningbouwvereniging, etc. Een eerste contact met Provincie Zuid-Holland is inmiddels gelegd; binnenkort gaan we situatie meer in detail met elkaar bespreken