Notulen ledenvergadering 8 september 2021

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 8 september 2021 in Partycentrum De Klok

Er zijn 27 leden aanwezig.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Özdere.

De voorzitter is verheugd om na anderhalf jaar weer op deze wijze weer te kunnen vergaderen. Eerst zal de agenda van de ledenvergadering worden afgewerkt om na de pauze over te gaan tot het behandelen van de Dorpsagenda voor Kinderdijk.

Goedkeuring notulen

De notulen van de op 6 maart 2019 gehouden ledenvergadering worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestaande uit de heren ‘t Hoen en De Lange hebben de boeken over de jaren 2019 en 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.

Verkiezing kascontrole commissie

De nieuwe kascontrole commissie zal bestaan uit de heren De Lange en Wijnand Stam.

Terugblik over afgelopen periode

De voorzitter geeft een terugblik over de zaken die zich in de jaren 2019 en 2020 en de eerste helft van 2021 hebben voorgedaan.

Binnen het bestuur werd er gewerkt met Commissies.

Er zijn de volgende commissies:

  • Commissie Verkeer.
  • Commissie Leefbaarheid.
  • Commissie Communicatie en PR.
  • Commissie Molengebied.

Het bestuur heeft in de afgelopen periode verschillend malen digitaal vergaderd.
Ondanks de corona periode zijn sommige zaken gewoon doorgegaan.

Verkeer

De snelheid van het doorgaande verkeer op de Molenstraat en de Veerdam zijn nog steeds te hoog. Hierover is er regelmatig overleg met de gemeente Molenlanden.
Een echte verbetering van de verkeersituatie zou kunnen gaan plaatsvinden na de herinrichting van de Molenstraat.
Er wordt overlast ondervonden van het vrachtwagen verkeer en landbouwvoertuigen. De gemeente heeft hierover al stappen ondernomen met het benaderen van de transport ondernemingen met het verzoek om een andere route te gaan gebruiken en de Molenstraat te mijden. Dat bleek niet altijd mogelijk te zijn.
Betreffende de overlast op de Veerdam moet er worden opgemerkt dat er geen maximale asdruk beperking geldt voor het rijden op de Veerdam. De asdruk beperking die al bestond geldt voor de belasting van het pontdek.
Vergunning parkeren:
Er is onlangs een evaluatie gehouden over het vergunning parkeren.
Deze zomer gaf geen duidelijk beeld over het functioneren van het vergunningen systeem. Door het wegblijven van het massatoerisme is het systeem niet voldoende getest. In oktober zal er weer een bijeenkomst betreffende het vergunning parkeren worden gehouden.
Handhaving:
Men moet wederom constateren dat de handhaving van het parkeerbeleid nog flink onder de maat is. Voor de handhaving is er inmiddels meer budget aanwezig, maar dat heeft niet geleid tot de inzet van meer BOA functionarissen. In Alblasserdam wordt er helemaal niet gehandhaafd. Door een lid wordt er opgemerkt, dat er vier BOA,s gezamenlijk op pad gaan, kan dat niet anders en gesplitst worden.
De v.v. De Zwerver heeft voor de kantine aan de Schansweg parkeerplaatsen ingericht.
Deze zijn gelegen op eigen terrein en zouden gebruikt gaan worden voor bevoorrading.
Een lid merkt op dat de voetbalvereniging de sloten weer vervangen heeft er zijn nu 10 sleutels in omloop.

Leefbaarheid

De vereniging had voor de viering van het 30 jarig bestaan een programma opgesteld, echter door de corona maatregelen kon het niet doorgaan.
In het volgende jaar 2022 is het de bedoeling dat het programma alsnog uitgevoerd zal gaan worden.
Er is ook nagegaan of er onder de oudere bewoners van Kinderdijk in de corona perioden sprake was van vereenzaming, dit bleek niet aan de orde te zijn.
Ook is er een attentie bij de bewoners in de bus gedaan, dit in samenwerking met de werkgroep Kinderdijk Ons Dorp.

Molengebied

De ontwikkelingen die te maken hebben met het molengebied gaan razend snel. Nieuwe plannen lijken er te worden doorgejast. Betreffende de plannen voor de toekomst van het molengebied heeft men contact gezocht met de plaatselijke politiek in de gemeente Molenlanden. De vereniging moet scherp gaan opletten om niet voor volkomen feiten te komen staan. Men streeft nog steeds naar het inrichten van meerdere bezoekersmolens. Dit zou niet de bedoeling moeten zijn.
Op aandringen van de vereniging is er in de gemeenteraad van Molenlanden een amendement aangenomen, om de bewonersparticipatie van de bewoners te vergroten. In 2019 is men begonnen om tot een ontwerp te komen van een gebiedsperspectief. De SWEK had voorgesteld om vanwege het handhaven van de corona maatregelen de middelkade te gaan afsluiten. Het Waterschap Rivierenland stak daar een stokje voor.
Er is een stedenbouwkundig plan voor de entree zone van het molengebied in de maak. Maar als dat zou moeten gaan leiden tot de uitkoop van plaatselijke ondernemingen kan men daar niet in meegaan, vanwege het behoud van deze plaatselijke ondernemers voor Kinderdijk.
Het lijkt er op dat het aantreden van een nieuwe directeur van de SWEK geen verschil zal gaan maken in het beleid van de stichting.
Een lid merkt ironisch op dat men in de toekomst met heimwee zal terugdenken aan de periode van de heer Van der Vlist als directeur van de SWEK.
Ook wordt er opgemerkt dat enige tijd geleden twee elzenbomen zijn gekapt bij de ingang van het molengebied vanwege het ziek zijn van deze bomen. Men twijfelt aan het nut en noodzaak hiervan.

Bestuursverkiezing

Alle bestuursleden hebben aangegeven te willen doorgaan tot de volgende Algemene Ledenvergadering in maart 2022, de vergadering gaat hiermee akkoord.

Rondvraag

Over de handhavers wordt er opgemerkt dat zij de auto niet uitkomen en het controleren geheel op de achtergrond raakt.

Doordat de bezoekers van het molengebied in Alblasserdam worden opgevangen komt de aanloop in Cafe De Klok in gevaar.

Het parkeren op het IHC terrein blijft mogelijk in de weekenden, maar op werkdagen is er nog voldoende parkeergelegenheid.

Men blijft de handhaving van het parkeren een aanfluiting vinden.

Het lijkt er op dat de gemeente haar belangstelling voor het vergunning parkeren geheel aan het verliezen is

Men vreest dat als het massatoerisme in de naaste toekomst wel mogelijk is de situatie weer uit de hand zal lopen.

De gemeente Alblasserdam lijkt het monopolie over het parkeren te willen hebben.

Na deze rondvraag sluit de voorzitter dit deel van de vergadering.

Na de pauze volgt de behandeling van de Dorpsagenda voor Kinderdijk, dit gebeurt onder leiding van mevrouw Laura van der Graaf.