Kort verslag bestuursvergadering BLK, 8 december 2020. Geschreven door Geri de Lange-Mes

Evenals de vorige keer was deze vergadering online

Commissie Verkeer: De parkeerbeugels bij de voetbalclub zijn er nog niet. Verder is er niets bijzonders te melden. De actielijst wordt door enkele bestuursleden (nogmaals) doorgenomen.

Commissie Leefbaarheid: Het onderzoek naar de wateroverlast bij de Veerdam is gedaan door het bureau Adsim. De resultaten zijn nog niet openbaar. Omdat er weinig contact met de Kinderdijkers is vanwege Corona (zoals de afgeblazen bestuursvergadering) is bedacht dat er eerdaags een kleine Kerstattentie rondgebracht gaat worden. C. van Driel wijst erop dat dit betaald zou kunnen worden uit de kas van de werkgroep Kinderdijk ons dorp, want het budget voor dit jaar is nog niet opgemaakt en anders vervalt dit.

Er is gevraagd wanneer er weer een Schouw komt. C. van Driel overleg dit met gemeentevertegenwoordiger Ben Roos. Gedacht wordt om dit in maart te doen.

Er wordt gediscussieerd wat er wel en niet op facebook moet komen, zoals bijv. een nieuw pakketpunt in Ridderkerk. Dit kan wel van belang zijn voor de Kinderdijksers, dus komt dit er wel op.

Commissie Communicatie en PR

Er wordt gediscussieerd over het plan om het doorgaande fietspad van de Molenkade af te sluiten. De conclusie is dat wij als belangenvereniging (wederom) kenbaar moeten maken dat dit vrij toegankelijk moet blijven. De commissie molengebied gaat hiervoor om de tafel, en zet hun standpunt op papier. Dit wordt vervolgens naar het hele bestuur terug gekoppeld om verder te bespreken.

Commissie financiën: De link die op de website zou komen te staan voor de betaling van de contributie, staat er nog niet op. Ook is niet duidelijk of de leden al een betalingsverzoek gehad hebben. (Penningmeester Van den Bergen is afwezig met kennisgeving). De voorzitter gaat contact opnemen met de penningmeester om een en ander door te spreken om een betere voortgang van de financiën te bewerkstelligen. Ook moet besproken dat er een tweede persoon mee kan kijken in de rekening, want in andere verenigingen en organisaties is dit inmiddels (door schade en schande wijs geworden) ook gebruikelijk.

Omdat er geen jaarvergadering is geweest, is er ook geen vraag gesteld over wie de kascontrole van het afgelopen jaar wil doen. De heren De Lange en ‘t Hoen, die het eerder deden, worden nogmaals gevraagd.

Commissie Molengebied : Zie communicatie, verder niets te melden

Rondvraag: Niet iedereen is blij met vergaderen via internet. De heren Ozdere en Verloop ga de mogelijkheden van een zaaltje na.