Kort verslag bestuursvergadering BVLK, 9 maart. Deze vergadering was wederom digitaal

Ingekomen mail: van Els Stam, over het zware verkeer, met name tractoren, over de Molenstraat.

Commissie verkeer: Conny Stam heeft een digitale bijeenkomst bijgewoond over het Kloos/Mercon terrein op de West-Kinderdijk, waarin het gaat over de te bouwen woningen, de parkeerplaatsen en aansluiting van dit gebied op de bestaande weg. Ook de veranderde loop van het fietspad kwam ter sprake. Is is een YouTube fimpje uitgebracht en de leden van het bestuur krijgen het toegezonden. Op 1 september start de bouw van de woningen. Het vervoer van materialen gaat voornamelijk over het water.

Vanaf hier komt gemeentelijk verbinder Ben ? Erbij. Cor van Driel maakt van de gelegenheid gebruik om het zware verkeer op de Molenkade aan te kaarten en bespreekt ook het probleem van de auto’s die afslaan bij de eerste IHC-afslag (vanaf Alblasserdam) en te laat tot ontdekking komen dat ze er daar niet in kunnen. Dan draaien de bestuurders en rijden snel weg, vergetend dat daar ook een fietspad ligt. Oplossing voor probleem zwaar verkeer wordt gezocht in de aanwezigheid van twee studenten die gaan turven om hoeveel zwaar verkeer het gaat. Die blijven echter s’nachts niet staan en ook dan rijden er tractoren, alhoewel minder dan overdag. Bij de afslag IHC wordt een extra fietsbord gezet.

Commissie leefbaarheid: Fatih vertelt van het gesprek met Cor, Wim en Laura vd Graaf, die eerder de “Heidag” zou leiden, naar aanleiding van het onderwerp Kinderdijk in de toekomst.

Er is ook een gesprek geweest met een vertegenwoordigster van de molenbewoners en enkele leden van Kinderdijk Ons Dorp. (zie verderop in dit verslag).

Eerdaags gaat er een groepje aan de slag over de inhoud van de Dorpsagenda met Kinderdijk in de toekomst als uitgangspunt. Er zullen daarna 5 digitale gesprekken volgen met ca. 30 dorpsgebonden personen waarin o.a. de onderwerpen Opgroeien en Wonen in Kinderdijk besproken worden.

De bestuurleden willen dit snel in gang zetten. “Wij moeten de regie nemen, anders hobbelen we achter de feiten aan”< aldus Wim Verloop.

Ben verwijs naar een van de Molenlandendorpen dat succesvol werkt met een buurtplatvorm. Cor weet dat de bewoners van de gemeente Heusden, enigszins vergelijkbaar met Kinderdijk, contact met elkaar hebben via een zg. Buurbook. Een en ander wordt uitgezocht.

Er wordt een afspraak gemaakt met Ben over de datum en tijd van de Schouw. Het voorstel: 22 mei, van 10 tot 12 uur.

Met Ben wordt de afspraak gemaakt dat hij eens per twee vergaderingen deels aanschuift bij onze vergadering om meer deelgenoot te worden van wat hier in Kinderdijk speelt.

Om diezelfde reden heeft de commissie Communicatie en PR ook niets te melden,

Commissie Molengebied: Wim, Fatih Jaqueline, Wendy (beiden van ons Dorp) en molenaar Anja hebben gesproken over de dorpsagenda. Peter Paul kon er niet bij zijn.

Besloten is dat Jaqueline en Wendy samen een documentje hierover schrijven, als voorschot op de reële dorpsagenda, want de tijd dringt.

Speeltuin: Ron Both heeft de voorzitter benaderd om uit te leggen dat de speeltuin voornemens is een zelfstandige stichting op te richten. Echter: Dit bleek geen voornemen, want op 1 januari heeft er al een oprichting plaatsgevonden. Daarvoor is wel een wijziging van ons reglement nodig, wat in de ledenvergadering dient te gebeuren.

Het bestuur heeft niet zozeer bezwaar, maar we vragen ons wel af waarom de speeltuin dit wil, want de samenwerking is altijd goed geweest. We vinden ook de volgorde: eerst oprichten en dan inlichten omgekeerd en niet prettig.

Rondvraag: Conny vraagt of er een nieuwe computer voor secretaris Kees van den Heuvel gekocht mag worden, want de huidige is sterk verouderd. Dit gaat gebeuren.