Verkorte versie jaarverslag 2020

Verkorte versie jaarverslag 2020 Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk

( Vanaf half februari staat voor geïnteresseerden ook de gehele versie op de site)

Dit jaar bestond de vereniging 30 jaar. Dit zou met feestelijkheden gevierd worden, maar dat kon niet doorgaan, vanwege de Coronacrisis

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer op de gebruikelijke manier in partycentrum De Klok vergaderd en vier keer online, vanwege de Coronamaatregelen. De algemene ledenvergadering kon om die reden ook geen doorgang vinden. Daardoor is er ook geen bestuursverkiezing geweest en bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Evenals in 2019 werd er weer gewerkt met commissies te weten: verkeer, leefbaarheid, communicatie en PR en molengebied.

Behalve in de reguliere vergaderingen en de commissievergaderingen waren de leden ook afwisselend aanwezig bij andere overleggen, meestal ook in digitale vorm.

Jaarverslag 2020

Verkeer

In januari bleek dat er geen 24 uurs systeem voor het vergunning parkeren zou komen, maar dat dit alleen zou gelden voor het zomerseizoen.

Het zware verkeer dat over de Molenstraat rijdt kwam ook ter sprake. Niet duidelijk is, wie er verantwoordelijk is voor evt. schade aan de huizen.

Op 9 juli kwamen de twee wijkagenten Plasman en Van Tilburg op uitnodiging ons bijpraten. Hun werkterrein is Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Het drugsdealen bij de Puntweg kwam aan de orde evenals hun zichtbaarheid in Kinderdijk en de verkeersproblemen in de bocht bij de kerk.

Ten aanzien van de parkeeroverlast door bezoekers van voetbalvereniging De Zwerver is met de verenigingsvoorzitter gesproken.

In oktober werd duidelijk dat de Boa’s gecontroleerd hadden op de aanwezigheid van de parkeervergunningen. Dit werd nog afgedaan met een waarschuwing. In 2021 is dat anders.

De bebording in de wijk is bekeken. De zichtbaarheid van de borden kon beter, maar de aanwijzingen daarop waren duidelijk.

Omdat de toeristenstroom vanwege Corona uitbleef, is het parkeervergunningensysteem nog niet getest.

Leefbaarheid

Alle activiteiten voor het 30 jarig jubileum waren al bedacht en uitgewerkt en de datum 9 mei, stond vast. Dit alles ging jammer genoeg niet door. We hopen in het nieuwe jaar op herkansing.

In februari was er weer een schouwronde.

In het voorjaar is er contact geweest met de heer Mons, met de vraag of er al iets te melden viel ten aanzien van de wateroverlast bij de Veerdam. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het water in de woningen niet afkomstig is van de sloot erachter. Het lijkt vanonder de huizen naar boven te komen. Opdat deze wateroverlast al jaren speelt en er geen schot in de zaak lijkt te zitten, heeft het bestuur een bureau “in de arm” genomen ter bevordering van de voorgang. In oktober heeft dit bureau een onderzoek uitgevoerd.

Op de jaarlijkse burendag, op 26 september, zou er een barbecue gehouden worden in de speeltuin. Ook dit vond geen doorgang wegens Corona. Omdat de Molenmarkt ook niet door kon gaan, is er in de speeltuin een succesvolle bescheiden rommelmarkt gehouden.

In december zijn de drie lampjeskerstbomen weer neergezet en bij alle inwoners werd een leuke houten attentie aan de voordeur gebonden.

Molengebied

In november 2019 heeft de vereniging een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenten tav de invulling van het molengebied. Daarna is een zitting daarover geweest in de bezwarencommissie en vervolgens is het ter afhandeling weer bij de gemeente gelegd. Dit jaar is het niet afgehandeld.

De molenbewoners overwogen een huurdersvereniging op te richten om een officiële gesprekspartner van de verhuurder/ het SWEK, te zijn.

In februari was er overleg met de heer Spaans van de gemeente, over de eventuele uitkoop van de panden bij de ingang van het molengebied, zoals Windkracht 4 en de twee huizen aan de achterzijde.

Verdere veelal losse punten t.a.v. het molengebied zijn te lezen voor de meer geïnteresseerde lezer in het uitgebreide jaarverslag.

Communicatie en PR

Tijdens de in december 2019 gehouden Winterfair in De Klok, kregen de bezoekers een nieuwsbrief uitgereikt, die ook huis aan huis bezorgd werd. Samen met de huis-aan-huis ledenwerfactie, leverde dit ca. 200 nieuwe leden op.

De dames Prins en Stam hebben hun kennis verrijkt t.a.v. website bouwen. Dit heeft geresulteerd in een facelift van de verenigingswebsite en inmiddels is de leefbaarheidsclub ook te vinden op facebook.

In september besprak het bestuur het plan om gezamenlijk een middag op een andere locatie in ontspannen sfeer door te brengen, om samen met een groepsleid(st)er van “buiten” te brainstormen over de ontwikkelingen nu en op termijn rondom Kinderdijk.