Wateroverlast Schanspolder/Veerdam

Waterbeheer Schanspolder Kinderdijk

Beschrijving watersysteem:
De Schanspolder wordt begrensd door de dijk langs de Lek en de Molenstraat, waardoor een soort ‘badkuip’ is ontstaan. Binnen de Schanspolder ligt een sloot langs twee en een halve zijde van de sportvelden en dan loost het systeem middels een lange duikerleiding (ca 230 m) middels een gemaalpomp op de Lek. Er is dus maar een beperkte hoeveelheid open water.
De huizen zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel wat betekent dat het vuilwater naar de RWZI wordt afgevoerd en het hemelwater loost op het oppervlaktewater.

Wat is er al gedaan?
Waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden (voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland) hebben in 2007 met een adviesbureau gekeken naar oplossingsmogelijkheden voor het peilbeheer in de Schanspolder omdat plaatselijk sprake was van wateroverlast door de relatief lage ligging van de woningen en terreinen. In 1996 heeft in Kinderdijk een dijkversterking plaatsgevonden en sindsdien hebben bewoners van met name de woningen aan de Veerdam 8 t/m 13 bij hevige neerslag wateroverlast in het onderhuis van hun woning. De woningen van Veerdam 1 tot en met 5 hebben vooral water in de tuin staan. Ook de sportvelden en het omliggend terrein staan bij hoge neerslaghoeveelheden onder water.

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende zaken in 2008 en 2009 gedaan:
 Vergroten pompcapaciteit
De pompcapaciteit van het gemaal is vergroot van 170 m3/uur naar 280 m3/uur. Daarbij is ook de niveaumeting voor het gemaal verplaatst naar het laagste punt van de polder (zuidwestelijke hoek sportvelden).
 Hemelwater rechtstreeks op gemaalpomp
Het hemelwaterstelsel binnen de Schanspolder loost niet meer op het watersysteem maar rechtstreeks op de gemaalpomp, zodat het direct op de Lek wordt gebracht en het watersysteem in de kern hier niet mee wordt belast.

Overleg belangenvereniging:
Op 14 januari 2020 zijn gemeente Molenlanden (John den Besten, Ben Roos) en waterschap Rivierenland (Hans Vastenhoud, Cindy Gejas) aangeschoven bij overleg van de belangenvereniging Kinderdijk om toelichting te geven op het watersysteem in Schanspolder, mede vanwege klachten over wateroverlast.
Vanuit de bewoners kwamen toen vooral signalen dat de overlast bij het woonblok aan de Veerdam niet komt door water dat vanuit de sloot de percelen op stroomt, maar water dat van onder de woning binnen dringt. Ook zou de heer Mons van de Veerdam meer informatie hebben waardoor gemeente en waterschap meer inzicht kunnen krijgen in de problematiek. Gemeente neemt contact met hem op. (Noot: er is inmiddels telefonisch contact gelegd met de heer Mons en op zijn verzoek wordt er na 9 maart een afspraak gemaakt, daarna is er vanuit de gemeente geen toenadering meer gezocht.)
Gemeente laat naar aanleiding van deze signalen een archiefonderzoek doen binnen de gemeente naar water in de Schanspolder en een onderzoek naar (oude) leidingen in de grond die mogelijk foutief werken en bij hogere waterpeilen water aanvoeren in plaats van drainerend te werken.
(Noot: er is een eerder leiding-onderzoek in het archief gevonden uit 2007)

Hoe nu verder?
Eén maatregel waarmee alle problemen kunnen worden opgelost is er waarschijnlijk niet, vandaar dat de oplossing zal moeten worden gevonden in het nemen van verschillende ‘kleine’ maatregelen die tezamen een dusdanig effect hebben dat bewoners geen overlast meer ervaren. Verwachting is dat in de toekomst door klimaatsveranderingen de piekbuien alleen maar heviger zullen worden en juist die zorgen in de Schanspolder voor problemen omdat er zo goed als geen open water (en dus geen waterberging) is en het gehele peilgebied reageert als verhard oppervlak waardoor elke regendruppel direct tot afstroming komt.

Welke mogelijke maatregelen kunnen worden genomen?
Gedacht kan worden aan de volgende mogelijke maatregelen:
 Watersysteem robuuster maken
 Toestroom naar duiker vergroten
 Aanleg duiker naar Hoge Boezem Nederwaard
 Afkoppelen hwa Molenstraat
 Afstroming hemelwater vertragen; Waterschap Rivierenland geeft subsidie voor dit soort initiatieven waarbij wordt samengewerkt. Kijk voor de subsidieregeling op https://www.hohohoosbui.nl/ .
Van deze mogelijke maatregelen dienen de haalbaarheid en financiële consequenties nog nader te worden onderzocht. Voor veel maatregelen is ook afstemming/overleg nodig met andere partijen zoals Provincie Zuid-Holland, woningbouwvereniging, etc. Een eerste contact met Provincie Zuid-Holland is inmiddels gelegd; binnenkort gaan we situatie meer in detail met elkaar bespreken